Bravo 2015

Περιγραφή του Θεσμού 2015

Ο Θεσμός Bravo Sustainability Dialogue θέτει ως στόχο του να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις καλύτερες πρακτικές που κατεγράφησαν από τους συμμετέχοντες Οργανισμούς & Φορείς στο πλαίσιο του Διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020. Οι πρακτικές αυτές συμβάλλουν στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία.

Η διαδικασία της ανάδειξης των καλών πρακτικών βασίζεται στη φιλοσοφία του QualityNet Foundation που εστιάζει στην εμπλοκή και στο διάλογο με τους Κοινωνικούς Εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό, η σύνδεση με την Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 πραγματοποιήθηκε με σκοπό να δημιουργηθεί ένας τρόπος επιπλέον προώθησης και επιβράβευσης των πρακτικών που καταθέτουν οι συμμετέχοντες οργανισμοί στην Πρωτοβουλία καθώς και μιας ευρύτερης αφύπνισης και εκπαίδευσης των συμμετόχων αναφορικά με τις πρακτικές και τις πρωτοβουλίες αυτές.

Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως από τη στιγμή της ιδρύσεως του Θεσμού μέχρι σήμερα, τα Bravo δεν έχουν σκοπό μόνο την τελική βράβευση αλλά, και την προώθηση ενός συστηματοποιημένου διαλόγου με ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών εταίρων πάνω στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Φέτος, αφενός με την αξιολόγηση πρακτικών επιχειρήσεων κάθε μεγέθους καθώς και με τη συμμετοχή αξιολογητών από το εξωτερικό, η εμβέλεια του Θεσμού διευρύνεται, με στόχο να λειτουργήσει ως ένας μηχανισμός εκπαίδευσης και αφύπνισης της ίδιας της αγοράς σε εθνικό επίπεδο.

Ο Θεσμός Bravo Sustainability Dialogue στοχεύει:

 

 • Στην ανάδειξη και επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών που υλοποιούνται από Οργανισμούς της χώρας, συνδέονται με ευρύτερους Εθνικούς στόχους και προωθούν εμπράκτως τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχοντας μετρήσιμα αποτελέσματα.
 • Στην προώθηση των πρακτικών που μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο για την καινοτομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, να αναπαραχθούν και να χρησιμοποιηθούν σε ευρύτερες εφαρμογές.
 • Στη συνεργασία μεταξύ του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα για την ανάπτυξη δράσεων που υποστηρίζουν την Ποιότητα Ζωής και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 • Στην αφύπνιση και ενεργοποίηση του ευρύτερου συνόλου της ελληνικής κοινωνίας στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Στην ενίσχυση της δικτύωσης και της διαδικασίας διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Συμμετοχή

Στα Bravo Sustainabilty Awards 2015 συμμετείχαν Επιχειρήσεις, Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και Οργανισμοί της Κοινωνίας Πολιτών με 172 πρακτικές που κατέγραψαν στο πλαίσιο του Διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 και οι οποίες παρουσιάζονται στο Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας.

Ποιοι συμμετέχουν

Δικαίωμα συμμετοχής στα Bravo Sustainability Awards έχουν: Οι Επιχειρήσεις/ Επαγγελματικοί Φορείς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι ΜΚΟ.

Τα πλεονεκτήματα συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες Οργανισμοί στα Bravo Sustainability Awards έχουν τη δυνατότητα:
 • να αναδείξουν τις πρακτικές τους στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Επιχιερηματικότητας & Κοινωνικής Συνοχής
 • να προωθήσουν πρότυπα καινοτομίας
 • να ενισχύσουν την υπεύθυνη τους εικόνα και την αξιοπιστία τους
 • να συνδεθούν με ένα Δίκτυο πρωτοπόρων Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας
 • να πετύχουν μεγαλύτερο βαθμό δικτύωσης και αλληλεπίδρασης με άλλους Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, ώστε να δημιουργούνται συνεργασίες με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη καλών πρακτικών βιωσιμότητας

Τρόπος συμμετοχής

Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: dialog.sustainablegreece2020.com

 • Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή στα Bravo Sustainability Awards υποψήφιων πρακτικών στην τελική τους μορφή είναι μέχρι τις 30 Μαρτίου 2015.
 • Κάθε Επιχείρηση, Φορέας, Οργανισμός, ΟΤΑ, ΜΚΟ, Ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να καταθέσει μία (1) μόνο πρακτική σε κάθε μία από τις πέντε κατηγορίες Βραβείων.
 • Η συμμετοχή των Επιχειρήσεων πραγματοποιείται μέσω τεσσάρων (4) Διαβαθμίσεων ανάλογα με το μέγεθος των Επιχειρήσεων, όπως αυτός ορίζεται με βάση: (α) τον αριθμό των εργαζομένων και (β) τον τζίρο της επιχείρησης, κατά την 31/12/2014.
 • Για κάθε ένα από τα δύο παραπάνω κριτήρια προκύπτει και μια διαβάθμιση για την εκάστοτε Επιχείρηση (πχ. μεγάλη, μεσαία, μικρομεσαία και μικρή, κ.λ.π.). Για λόγους συντηρητικότητας επιλέγεται η μικρότερη εκ των δύο που θα προκύψουν.
 • Εάν πρόκειται για Όμιλο εταιριών, λαμβάνεται υπόψη ο τζίρος που πραγματοποιείται στην Ελλάδα από τη μητρική Επιχείρηση και από τις θυγατρικές, συνδεδεμένες και συγγενείς Επιχειρήσεις της που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Η διαβάθμιση των Επιχειρήσεων στις τέσσερις κατηγορίες θα υπολογίζεται ως εξής:
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΖΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ 0-50 Έως 5 εκ. ευρώ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ 51-150 Έως 15 εκ. ευρώ
ΜΕΣΑΙΕΣ 151-250 Έως 50 εκ. ευρώ
ΜΕΓΑΛΕΣ Πάνω από 250 Πάνω από 50 εκ. ευρώ

 

Συνεπώς μία επιχείρηση για τη συμμετοχή της στα Bravo Sustainability Awards θα πρέπει να αναφέρει στην αίτησή της τον αριθμό των μόνιμων εργαζομένων που απασχολούσε στις 31/12/2014 καθώς και τον τζίρο της Επιχείρησης/ Ομίλου που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα κατά το έτος 2014Εφόσον στοιχεία του 2014 δεν είναι διαθέσιμα, η επιχείρηση δύναται να δηλώσει στοιχεία της πιο πρόσφατης χρήσης (2013).

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις/ οργανισμοί φέρουν την αποκλειστική ευθύνη όλων των στοιχείων που δηλώνονται στο πλαίσιο του θεσμού Bravo και ο θεσμός δε φέρει ευθύνη για την ορθότητα τους.

Κόστη Συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής Επιχειρήσεων: Για κάθε υποψήφια πρακτική υπάρχει ένα admin fee (κόστος διαχείρισης) 300€ + 23% ΦΠΑ

Οι εταιρίες Πρεσβευτές Βιωσιμότητας που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 έχουν τη δυνατότητα να θέσουν την υποψηφιότητα 1 πρακτικής  ΔΩΡΕΑΝ.

Κόστος συμμετοχής Δήμων/Περιφερειών, ΜΚΟ και Ακαδημαϊκής Κοινότητας: ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Περισσότερες πληροφορίες 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 6898594 ή με e-mail στο:
[email protected].

Κατηγορίες Βραβείων

Οι Οργανισμοί που συμμετείχαν στα Bravo Sustainability Awards 2015 διακρίθηκαν σε πέντε (5) κατηγορίες βραβείων: Bravo Governance, Bravo Market, Bravo Environment, Bravo Society και για Bravo in Action.

1. Bravo Governance (Διακυβέρνηση)

Οι πρακτικές και πρωτοβουλίες που αφορούν στο σύστημα διακυβέρνησης ενός Οργανισμού. Πρακτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς (Corruption), την προώθηση της διαφάνειας (Transparency) και της λογοδοσίας (Accountability). Ανάπτυξη Πλαισίου Αρχών και Λειτουργίας που ανταποκρίνεται στις διαστάσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης, συστηματοποιημένες πρακτικές ανάπτυξης διαλόγου (Stakeholder dialogue) με το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών του (Stakeholders & Shareholders) και διαδικασίες ενσωμάτωσης των απόψεών τους και σύνδεσή τους με τα ουσιώδη θέματα του Οργανισμού.

2. Bravo Market (Αγορά)

Οι πρακτικές και πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται και προωθούν το υπεύθυνο marketing, τη δημιουργία πράσινων ή υπεύθυνων προϊόντων. Ανάπτυξη προγραμμάτων social marketing καθώς και πολιτικές/δράσεις που προωθούν την υπευθυνότητα και τη βιωσιμότητα του δικτύου των προμηθευτών (Responsible Procurement), του δικτύου διανομής (Responsible Supply Chain), τις υπεύθυνες προμήθειες, αλλά και τη γενικότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτή.

3. Bravo Environment (Περιβάλλον)

Οι πρακτικές και πρωτοβουλίες που συνδέονται με την περιβαλλοντική διαχείριση των Οργανισμών. Η συμμόρφωση με περιβαλλοντικά πρότυπα και όρους, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι αειφόρες μέθοδοι διαχείρισης του περιβάλλοντος και οι πρακτικές μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος. Καλές πρακτικές σε θέματα εξοικονόμησης φυσικών πόρων, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, προστασίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, βιώσιμης γεωργίας, βιώσιμων μεταφορών και βιώσιμης κινητικότητας, βιώσιμης αστικής δόμησης και πολεοδομικού σχεδιασμού, προώθησης δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

4. Bravo Society (Κοινωνία)

Οι πρακτικές που αναπτύσσονται με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της συμβολής στην άμβλυνση ουσιωδών  κοινωνικών προβλημάτων. Πρακτικές που αφορούν την απασχολησιμότητα και την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού με στόχο να αποκτήσει εξειδικευμένες δεξιότητες, την υποστήριξη της ισορροπίας επαγγελματικού και προσωπικού χρόνου, καθώς και την ένταξη νέων σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, την προαγωγή της υγείας, την καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πρακτικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας (τουριστική & πολιτιστική ανάπτυξη, συμβολαιακή γεωργία κλπ).

5. Bravo in Action (Σε Δράση)

Πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύχθηκαν μέσα από τη συνεργασία Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας μεταξύ Επιχειρήσεων, Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινωνίας Πολιτών/ΜΚΟ και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, που έχουν ως  στόχο να συμβάλλουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στη Κοινωνική Συνοχή.

Εποπτεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο του QualityNet Foundation εποπτεύει το θεσμό των βραβείων, ώστε να διασφαλίζει πως τα κριτήρια, η μεθοδολογία και το έργο των στελεχών του οργανισμού και όλων των Επιτροπών και Ομάδων των βραβείων συνάδουν με τη βασική φιλοσοφία του θεσμού Bravo. Ο θεσμός Bravo από την ίδρυσή του το 2010, προωθεί την ενεργό εμπλοκή ενός μεγάλου αριθμού συμμετόχων/κοινωνικών εταίρων από διαφορετικές ομάδες στη διαδικασία αξιολόγησης, με στόχο την αφύπνιση στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του QualityNet Foundation εποπτεύει το θεσμό των βραβείων, ώστε να διασφαλίζει πως τα κριτήρια, η μεθοδολογία και το έργο των στελεχών του οργανισμού και όλων των Επιτροπών και Ομάδων των βραβείων συνάδουν με τη βασική φιλοσοφία του θεσμού Bravo. Ο θεσμός Bravo από την ίδρυσή του το 2010, προωθεί την ενεργό εμπλοκή ενός μεγάλου αριθμού συμμετόχων/κοινωνικών εταίρων από διαφορετικές ομάδες στη διαδικασία αξιολόγησης, με στόχο την αφύπνιση στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Σύσταση & ρόλος

Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Η Επιστημονική Επιτροπή για τις επιχειρηματικές πρακτικές αποτελείται από δύο υπο- ομάδες:
 • την βασική Ομάδα Εργασίας (core group) &
 • την ευρύτερη Επιστημονική Επιτροπή
Η βασική Ομάδα Εργασίας έχει την ευθύνη της κατάρτισης ενός σχεδίου με την περιγραφή της γενικότερης μεθοδολογίας του Θεσμού, τις κατηγορίες των διακρίσεων, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψήφιων πρακτικών. Το σχέδιο αυτό στη συνέχεια αποστέλλεται στα υπόλοιπα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής προς ευρύτερη διαβούλευση προκειμένου να συμβάλλουν και αυτά με τις παρατηρήσεις τους στη μεθοδολογία και δομή των Βραβείων, λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη φιλοσοφία του Θεσμού.
Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από καταξιωμένους εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους εταιριών, επιχειρηματικών και Θεσμικών φορέων με κατάρτιση,  τεχνογνωσία και εμπειρία στα εργαλεία ανάπτυξης και υιοθέτησης πολιτικών, στρατηγικών και προγραμμάτων Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από:

1.Ρένα Κουμάντου, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής (μέλος core group)
2.Μυρτώ Κονταξή, Communication Manager, Group Sustainable Development, S&B (μέλος core group)
3.Διονυσία (Σίσσυ) Ηλιοπούλου, Expert in Strategic Communications & Sustainability Expert (μέλος core group)
4.Αλέξανδρο Κωστόπουλο, Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων, CSR Hellas (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)
5.Μάρκο Λουκογιαννάκη, Γενικός Διευθυντής, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη)
6.Γεωργία Μουρλά, Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού,  Επικοινωνίας και Επενδυτικών Σχέσεων, Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια )
7.Βάσω Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)
8.Ελένη Φώτη, Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
9.Παναγιώτη Χαμπεσή, Στέλεχος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών,(ΕΕΤ).
Η Επιστημονική Επιτροπή προτείνει επίσης πρόσωπα για τη στελέχωση της επιτροπής των ακαδημαϊκών και των ομάδων των κοινωνικών εταίρων και το ΔΣ του QualityNet Foundation έχει την ευθύνη της τελικής σύστασης  των διαφόρων επιτροπών αξιολόγησης.

Β. ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ & ΤΩΝ ΜΚΟ

Για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο καθώς και διαφάνειας, συστάθηκε ειδική Επιστημονική Επιτροπή η οποία προσκλήθηκε να προσαρμόσει τα κριτήρια για την αξιολόγηση των πρακτικών που έχουν κατατεθεί στα Βραβεία από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις ΜΚΟ.
Η εν λόγω ειδική Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται αντίστοιχα από εκπροσώπους με κατάρτιση και τεχνογνωσία σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας των οργανισμών της τοπικής και δημόσιας διοίκησης, της κοινωνίας πολιτών καθώς και στα εργαλεία ανάπτυξης και υιοθέτησης πολιτικών, στρατηγικών και προγραμμάτων Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Στην εν λόγω ειδική Επιστημονική Επιτροπή συμμετείχαν οι:

10.Έλσα Σταθοπούλου, Διευθύντρια Marketing & Fundraising, Παιδικά χωριά SOS
11.Ελένη Μυριβήλη, Eντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων

με στόχο να προσαρμόσουν τα κριτήρια αξιολόγησης στα δεδομένα και τις ανάγκες των ΜΚΟ και των Δήμων που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση.

Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής τόσο για τις επιχειρηματικές όσο και για τις πρακτικές των ΜΚΟ/ΟΤΑ δε συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε κανένα στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης διασφαλίζοντας τον αδιάβλητο χαρακτήρα της όλης διαδικασίας του Θεσμού. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής συμμετέχουν εθελοντικά και αφιλοκερδώς στην όλη διαδικασία.

Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Πρακτικών

Τα κριτήρια αξιολόγησης καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές, με διαφορετικές βαρύτητες συμμετοχής στο τελικό αποτέλεσμα: 1. Κάλυψη ανάγκης, 2. Εμπλοκή συμμετόχων ή/και εταιρικός εθελοντισμός (stakeholder engagement), 3. Διάρκεια & συνέχεια πρακτικής, 4. Συνάφεια της πρακτικής με την επίδραση μιας εταιρίας στην κοινωνία και στο περιβάλλον, 5. Επίδραση στο «κοινό», στο οποίο απευθύνεται η πρακτική (impact), 6. Σχέση μεγέθους εταιρίας με την επίδραση της πρακτικής, 7. Πρωτοτυπία και Καινοτομία, 8. Τρόπος/ Διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίηση πρακτικής, 9. Δυνατότητα αναπαραγωγής της πρακτικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ*

Τα κριτήρια αξιολόγησης καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές, με διαφορετικές βαρύτητες συμμετοχής στο τελικό αποτέλεσμα:
 • Κάλυψη ανάγκης
 • Εμπλοκή συμμετόχων ή/και εταιρικός εθελοντισμός (stakeholder engagement)
 • Διάρκεια & συνέχεια πρακτικής
 • Συνάφεια της πρακτικής με την επίδραση μιας εταιρίας στην κοινωνία και στο περιβάλλον
 • Επίδραση στο «κοινό», στο οποίο απευθύνεται η πρακτική (impact)
 • Σχέση μεγέθους εταιρίας με την επίδραση της πρακτικής
 • Πρωτοτυπία και Καινοτομία
 • Τρόπος/ Διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίηση πρακτικής
 • Δυνατότητα αναπαραγωγής της πρακτικής
ΟΜΑΔΑ
Α
ΜΙΚΡΕΣ
ΟΜΑΔΑ B
ΜΙΚΡΟ-
ΜΕΣΑΙΕΣ
ΟΜΑΔΑ Γ
ΜΕΣΑΙΕΣ
ΟΜΑΔΑ Δ
ΜΕΓΑΛΕΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ
 1 Κάλυψη ανάγκης 10% 10% 15% 15%
 2 Εμπλοκή συμμετόχων ή /και εταιρικός εθελοντισμός (stakeholder engagement) 10% 10% 5% 5%
 3 Διάρκεια & συνέχεια πρακτικής 15% 15% 10% 10%
 4 Συνάφεια της πρακτικής με την επίδραση μιας εταιρίας στην κοινωνία και στο περιβάλλον 10% 10% 15% 15%
 5 Επίδραση στο «κοινό» στο οποίο απευθύνεται η πρακτική (impact) 10% 10% 15% 15%
 6 Σχέση μεγέθους εταιρίας με την επίδραση της πρακτικής 20% 20% 10% 10%
 7 Πρωτοτυπία και Καινοτομία 5% 5% 10% 10%
 8 Τρόπος/ Διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίηση πρακτικής 5% 5% 15% 15%
 9 Δυνατότητα αναπαραγωγής της πρακτικής 15% 15% 5% 5%

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η κάθε υποψήφια πρακτική αξιολογείται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια και το κάθε κριτήριο βαθμολογείται με μια κλίμακα από το 0 έως το 4 η οποία αντιστοιχεί στην παρακάτω περιγραφή σύμφωνα με τον βαθμό κάλυψης/εφαρμογής του κάθε κριτηρίου:

0= μη ανταπόκριση στο κριτήριο
1= μερική ανταπόκριση
2= καλή ανταπόκριση
3= πολύ καλή ανταπόκριση
4= εξαιρετική ανταπόκριση

Να υπογραμμιστεί πως σε περίπτωση που ο αξιολογητής αφήσει κενό κάποιο κριτήριο στη φόρμα αξιολόγησης, λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη βαθμολογία, δηλαδή το μηδέν (0).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στην αξιολόγηση των υποψήφιων πρωτοβουλιών και δράσεων συμμετέχουν με διαφορετικό ποσοστό εμπλοκής, τέσσερις ομάδες:
Ομάδες Αξιολόγησης για Επιχειρηματικές Πρακτικές Ποσοστό Συμμετοχής στην βαθμολογία
Επιτροπή Ακαδημαϊκών 30%
Experts’ Focus Groups 30%
Stakeholders Engagement Group 30%
Ενεργοί Πολίτες 10%

Να σημειωθεί πως η αξιολόγηση των πρακτικών δεν αποσκοπεί στη σύγκριση μιας πρακτικής σε σχέση με τις υπόλοιπες πρακτικές (ranking). Αντίθετα, η κάθε πρακτική βαθμολογείται ως μονάδα σύμφωνα με τα κριτήρια, τις βαρύτητες και την κλίμακα βαθμολόγησης που έχει καταρτίσει η Επιστημονική Επιτροπή του Θεσμού.

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ

Φέτος συστήνεται μια επιτροπή από Ακαδημαϊκούς στην Ελλάδα οι οποίοι έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και κατάρτιση σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της κάθε κατηγορίας Βραβείου (π.χ. BRAVO Governance, BRAVO Environment κτλ). Η οργναωτική ομάδα του QualityNet Foundation διερευνά το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο καικαταρτίζει μια τελική λίστα (short list) για την αποστολή των πρακτικών προκειμένου να συμπεριληφθούν στην Επιτροπή όσοι έχουν εξειδίκευση και σχετική τεχνογωνσία σε κάθε κατηγορία.

Ο κάθε ακαδημαϊκός ανάλογα με την τεχνική του κατάρτιση λαμβάνει 8 με 13 πρακτικές (κατ’ανώτατο όριο) με κριτήριο την αντίστοιχη θεματική κατηγορία.

Τα μέλη της Επιτροπής των Ακαδημαϊκών έχουν πρόσβαση στις υποψήφιες πρακτικές της αντίστοιχης κατηγορίας Βραβείου με email, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης στα υποβληθέντα στοιχεία. Κάθε μέλος της επιτροπής έχει περιθώριο ένα μήνα (1) με περιθώριο παράτασης με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης μέσω ειδικής φόρμας/εντύπου αξιολόγησης(βλ. αναλυτικά κριτήρια αξιολόγησης, βαρύτητες και κλίμακα βαθμολόγησης).

Εφόσον ολοκληρώσουν την αξιολόγησή τους, για λόγους εγκυρότητας και διαφάνειας, η φόρμα αξιολόγησης αποστέλλεται απευθείας στο QualityNetΠαράλληλα, λαμβάνεται υπόψη η τυχόν σύγκρουση συμφερόντων των αξιολογητών με τις υποψήφιες πρακτικές εφόσον η οργανωτική Επιτροπή θέτει το ερώτημα στην αρχική της επικοινωνία μαζί τους προκειμένου να αποφασιστεί η μη αξιολόγηση μιας πρακτικής ή να βρεθεί εγκαίρως αντικαταστάτης.

Το QualityNet συγκεντρώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καταχωρεί τη βαθμολογία (data entry) και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια, η ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία εκτελεί στα δεδομένα δειγματοληπτικό έλεγχο για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας. Το QualityNet δεν παρεμβαίνει στη φόρμα αξιολόγησης των αξιλογητών καθώς και στις αντίστοιχες βαθμολογίες.

Η αξιολόγηση της Επιτροπής των Ακαδημαϊκών συμμετέχει στη  συνολική αξιολόγηση με ποσοστό 30%.

2.  ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1. Experts’ Focus Groups
Συγκροτούνται Ομάδες Κοινωνικών Εταίρων (stakeholders), μία για κάθε κατηγορία βραβείων, (π.χ. BRAVO MARKET, BRAVO SOCIETY κτλ) αποτελούμενες από εκπροσώπους από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους με συναφή κατάρτιση και εμπειρία πάνω στα θέματα που πραγματεύεται ο κάθε θεματικός πυλώνας.  Κάθε αξιολογητής ανάλογα με την κατάρτιση και εμπειρία του καλείται να αξιολογήσει από 8-10 υποψήφιες επιχειρηματικές πρακτικές με στόχο να εστιάσουν στις ειδικές απαιτήσεις, τα κριτήρια και τις προδιαγραφές  της κάθε κατηγορίας.Οι αξιολογητές του κάθε θεματικού πυλώνα έχουν πρόσβαση στις αντίστοιχες υποψήφιες πρακτικές (με email) χωρίς δυνατότητα παρέμβασης στα υποβληθέντα στοιχεία, και προσκαλούνται να διαβάσουν και να αξιολογήσουν τις  υποψήφιες πρακτικές της συγκεκριμένης κατηγορίας πριν τη διοργάνωση συνάντησης με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους της ίδιας κατηγορίας.Στη συνέχεια οργανώνονται focus groups διάρκειας δύο ωρών με τη συμμετοχή των αντίστοιχων κοινωνικών εταίρων που στελεχώνουν την κάθε μία από τις ομάδες ανάλογα με τις κατηγορίες των Βραβείων.

Στόχος αυτών των συναντήσεων είναι οι αντίστοιχες ομάδες των  κοινωνικών εταίρων:

 • να συζητήσουν από κοινού την αξιολόγηση τους για τις υποψήφιες πρακτικές της συγκεκριμένης κατηγορίας, εστιάζοντας στις μεγάλες αποκλίσεις
 • να καταλήξουν με τη βοήθεια του συντονιστή σε μια κοινή αποδεκτή βαθμολογία για το κάθε κριτήριο  της κάθε πρακτικής.
Συντονιστής του κάθε focus group θα οριστεί εκπρόσωπος του QualityNet Foundation ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την τήρηση κατάλληλων αρχείων τεκμηρίωσης της διαδικασίας (π.χ. χειρόγραφα με τις επιμέρους βαθμολογίες, emails, κ.ά.). Η τελική βαθμολογία θα προκύπτει από κοινού, είτε με ομοφωνία, είτε με απλή πλειοψηφία.
2. Stakeholder Engagement Groups 
Με στόχο να προωθηθεί περαιτέρω ο συστηματοποιημένος διάλογος και η ευρύτερη εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, η αξιολόγηση των υποψήφιων πρακτικών θα πραγματοποιηθεί παράλληλα και από μια ευρεία ομάδα κοινωνικών εταίρων.Πιο αναλυτικά, συγκροτείται μια μεικτή ομάδα συμμετόχων, αποτελούμενη από κοινωνικούς εταίρους με σχετική επαγγελματική κατάρτιση αλλά και συναφή εμπειρία στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας γενικότερα προκειμένου να συμβάλλουν στην αξιολόγηση των πρακτικών προσφέροντας μια σφαιρικότερη προσέγγιση.Ο κάθε αξιολογητής λαμβάνει οχτώ (8) (κατ’ ανώτατο όριο) υποψήφιες πρακτικές – τέσσερις πρακτικές επιχειρήσεων και περίπου τέσσερις ΟΤΑ & ΜΚΟ– με email, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης στα υποβληθέντα στοιχεία. Ουσιαστικά, κάθε υποψήφια πρακτική αξιολογείται από 2 διαφορετικούς συμμετόχους της συγκεκριμένης ομάδας.

Κάθε μέλος της επιτροπής έχει περιθώριο ένα μήνα (1) με περιθώριο παράτασηςπροκειμένου να αξιολογήσει τις υποψήφιες πρακτικές που τους αντιστοιχούν με βάση τα κριτήρια της αξιολόγησης μέσω ειδικής φόρμας/εντύπου αξιολόγησης (βλ. αναλυτικά κριτήρια αξιολόγησης, βαρύτητες και κλίμακα βαθμολόγησης).

Εφόσον ολοκληρώσουν την αξιολόγησή τους, για λόγους εγκυρότητας και διαφάνειας, η φόρμα αξιολόγησης αποστέλλεται απευθείας στο QualityNet. Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη η τυχόν σύγκρουση συμφερόντων των αξιολογητών με τις υποψήφιες πρακτικές εφόσον η οργανωτική Επιτροπή θέτει το ερώτημα στην αρχική της επικοινωνία μαζί τους προκειμένου να αποφασιστεί η μη αξιολόγηση μιας πρακτικής ή να βρεθεί εγκαίρως αντικαταστάτης.

Το QualityNet συγκεντρώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καταχωρεί τη βαθμολογία (data entry) και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια, η ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία εκτελεί στα δεδομένα δειγματοληπτικό έλεγχο για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας. Το QualityNet δεν παρεμβαίνει στη φόρμα αξιολόγησης καθώς και στις αντίστοιχες βαθμολογίες.

Η αξιολόγηση της συγκεκριμένης ομάδας συμμετέχει στη  συνολική αξιολόγηση με ποσοστό 30%.

Η Επιτροπή των Ακαδημαϊκών καθώς και οι Ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων στελεχώνονται σύμφωνα με εκπροσώπους που προτείνει η Επιστημονική Επιτροπή του Θεσμού, οι συνεργαζόμενοι φορείς και οι εταιρίες Πρεσβευτές Βιωσιμότητας που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020, καθώς και οι συμμετέχουσες εταιρίες στο Θεσμό Bravo Sustainability Awards με στόχο να υπάρξει όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αφύπνιση και εμπλοκή συμμετόχων (Stakeholder engagement).

Το QualityNet με σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, έχει την ευθύνη της τελικής σύστασης  των επιτροπών αξιολόγησης τόσο της Επιτροπής των Ακαδημαϊκών όσο και για τις Ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων σύμφωνα με την πάγια πρακτική που εφαρμόζει ο Θεσμός  BRAVO από την αρχή της εγκαθίδρυσης του.

Τα ονόματα και οι ιδιότητες των ομάδων των κοινωνικών εταίρων (experts’ focus groups & stakeholder engagement groups) που συμμετέχουν στις ομάδες αξιολόγησης θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασης των Βραβείων.

3. ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Τέλος, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αφύπνιση, ενεργοποίηση και συνεχή εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, διεξάγεται μια ηλεκτρονική αξιολόγηση η οποία είναι ανοιχτή στο διαδίκτυο για το ευρύ κοινό και τους ενεργούς πολίτες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή και οι οποίοι προέρχονται από διαφόρους κλάδους και επαγγελματική ενασχόληση. Με τον τρόπο αυτό και σύμφωνα με την πάγια φιλοσοφία του QualityNet Foundation, για ενεργή συμμετοχή της ίδιας της κοινωνίας στα εν λόγω θέματα ξεκινά μια διαδικασία εμπλοκής και του ευρύ κοινού στο Θεσμό.

Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώνεται ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση τους υπάρχοντες μηχανισμούς της ιστοσελίδας του QualityNet στην οποία προσκαλείται το ευρύ κοινό και οι ενεργοί πολίτες μέσω κοινωνικής δικτύωσης να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων πρακτικών και την οποία παρακολουθεί η οργναωτική Επιτροπή του QualityNet για τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων.

Όροι συμμετοχής (site):

1. Ο ενεργός πολίτης απαγορεύεται να ψηφίσει περισσότερες από μία φορές την κάθε πρακτική. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διατηρείται μόνο η πρώτη βαθμολογία που υποβλήθηκε στην πρακτική.

2. Σε περίπτωση που δεν επιλέξει βαθμολογία σε κάποια από τα κριτήρια, το σύστημα θα εισάγει αυτόματα στα μη επιλέξιμα κριτήρια τη μικρότερη βαθμολογία, δηλαδή το μηδέν (0).

Η αξιολόγηση μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας συμμετέχει στη συνολική αξιολόγηση με ποσοστό 10% και παραμένει ανοιχτή στο κοινό για δύο εβδομάδες με πιθανότητα για παράταση.

Το QualityNet συγκεντρώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καταχωρεί τη βαθμολογία (data entry) και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια, η ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία εκτελεί στα δεδομένα δειγματοληπτικό έλεγχο για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας. Το QualityNet δεν παρεμβαίνει στη φόρμα αξιολόγησης καθώς και στις αντίστοιχες βαθμολογίες.

ΒΡΑΒΕΙΑ
BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS

Ως γενικός κανόνας και προκειμένου όμως να δοθεί ένα Βραβείο σε μια πρακτική:

 • Οι Επιχειρήσεις, οι ΟΤΑ και οι ΜΚΟ βραβεύονται χωριστά για κάθε μια από τις πέντε κατηγορίες των Βραβείων (Bravo Governance, Bravo Market, Bravo Environment, Bravo Society και Bravo in Action).
 • θα πρέπει να έχουν κατατεθεί τουλάχιστον 3 πρακτικές ανά βραβείο στην αντίστοιχη διαβάθμιση μεγέθους εταιριών (για τις επιχειρήσεις π.χ. μεγάλες, μεσαίες, μικρομεσαίες και μικρές) ή κατηγορία βραβείου (για ΜΚΟ και ΟΤΑ όπου δεν ισχύουν οι ανάλογες διαβαθμίσεις μεγέθους).
 • θα πρέπει η πρακτική να συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% του μέγιστου θεωρητικού βαθμού.
Πιο αναλυτικά σχετικά με τα Βραβεία:
 • 1 έως 2 υποψήφιες πρακτικές- δεν απονέμεται Βραβείο
 • 3 έως 5 υποψήφιες πρακτικές- μπορεί να δοθεί 1 Βραβείο
 • 6 έως 8 υποψήφιες πρακτικές- μπορούν να δοθούν 2 Βραβεία
 • Από 9 πρακτικές και πάνω– μπορούν να δοθούν 3 Βραβεία
Επιπροσθέτως, σε περίπτωση ισοβαθμίας του τελικού αποτελέσματος της αξιολόγησης, οι εταιρίες θα μοιράζονται το αντίστοιχο Βραβείο.

Εξαγωγή αποτελεσμάτων και τελικά Βραβεία

Την εξαγωγή των αποτελεσμάτων αναλαμβάνει η οργανωτική Επιτροπή του QualityNet με βάση τα περιγραφόμενα στην παρούσα διαδικασία και υπό την εποπτεία της Επιστημονικής Επιτροπής.
Να σημειωθεί πως τα βραβεία εξ’αχθηκαν με στρογγυλοποίηση σε δεκαδικά ψηφία και ότι η στρογγυλοποίηση επίσης έλαβε χώρα και σε μερικές φάσεις της διαδικασίας.
Η Επιστημονική Επιτροπή εγκρίνει τα Βραβεία, μετά από σχετική εισήγηση του QualityNet Foundation.
*ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
 • Κάλυψη ανάγκης
Εάν και σε ποιο βαθμό η συγκεκριμένη πρακτική που περιγράφεται καλύπτει μια αναγνωρισμένη κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική κτλ ανάγκη.
 • Εμπλοκή συμμετόχων ή/και εταιρικός εθελοντισμός ή/και (stakeholder engagement)
Εάν και σε ποιο βαθμό η πρακτική αναφέρει πως για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση/διεξαγωγή της, είτε εμπλέκει κάποιον αριθμό εργαζομένων ή όλους τους εργαζομένους της εταιρίας, είτε ενθαρρύνει τον εθελοντισμό των εργαζομένων της εταιρίας, είτε εμπλέκει με κάποιο τρόπο «συμμετόχους» της εταιρίας ευρύτερα.
 • Διάρκεια & συνέχεια πρακτικής
Εάν η συγκεκριμένη πρακτική/δράση υλοποιείται/εφαρμόζεται για πρώτη φορά/μία φορά και μόνο, ή αποτελεί μια πρακτική/δράση η οποία έχει ξεκινήσει στο παρελθόν και αναμένεται να έχει διάρκεια και στο μέλλον, είτε να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο μέλλον, συνεπώς να έχει διάρκεια και συνέπεια στην εφαρμογή της.
 • Συνάφεια της πρακτικής με την επίδραση μιας εταιρίας στην κοινωνία και στο περιβάλλον
Κατά πόσο η συγκεκριμένη πρακτική σχετίζεται με την επιχειρηματική λειτουργία μιας επιχείρησης (core business) και κυρίως με την επίδρασή της στο ευρύτερο περιβάλλον και στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται.
 • Επίδραση στο κοινό, στην περιοχή ή το ζήτημα στο οποίο απευθύνεται η πρακτική (impact)
Εάν και σε ποιο βαθμό η συγκεκριμένη πρακτική έχει αποτέλεσμα και επίδραση στο κοινό στο οποίο απευθύνεται π.χ. σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στην οποία αναλαμβάνει δράση ή επιδρά η πρακτική καθώς και στο κοινωνικό σύνολο το οποίο επηρεάζει. Παράλληλα, αν και σε ποιον βαθμό ανταποκρίνεται επαρκώς σε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα ή θέμα το οποίο επιθυμεί να υλοποιήσει/πραγματοποιήσει/καλύψει.
 • Σχέση μεγέθους εταιρίας με την επίδραση της πρακτικής
Η επίδραση και το αποτέλεσμα μιας δράσης/πρακτικής  θα πρέπει να αξιολογούνται με γνώμονα το μέγεθος και τις δυνατότητες μιας επιχείρησης (capacities & resources)
 • Πρωτοτυπία και Καινοτομία
Εάν και σε ποιο βαθμό μια πρακτική περιλαμβάνει στοιχεία καινοτομίας και πρωτοτυπίας τα οποία την κάνουν να ξεχωρίζει από άλλες αντίστοιχες πρακτικές.
 • Τρόπος /Διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης πρακτικής
Κατά πόσο ολοκληρωμένη και συγκροτημένη είναι μια πρακτική από τον τρόπο που αυτή έχει σχεδιαστεί, καθώς και την όλη διαδικασία με την οποία  εφαρμόζεται/υλοποιείται και παρακολουθούνται/αξιολογούνται τα αποτελέσματα  της.
 • Δυνατότητα αναπαραγωγής της πρακτικής
Εάν και σε ποιο βαθμό μια πρακτική μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση καθώς και να εμπνεύσει άλλους οργανισμούς, επιχειρήσεις ή ακόμα και τα ενδιαφερόμενα κοινά στα οποία απευθύνεται η πρακτική με αποτέλεσμα να δημιουργήσει νέες τάσεις  και νέες δράσεις που μπορούν να προκύψουν από τη συγκεκριμένη πρακτική.

Αξιολόγηση πρακτικών ΟΤΑ /ΜΚΟ

Τα κριτήρια αξιολόγησης καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές, με διαφορετικές βαρύτητες συμμετοχής στο τελικό αποτέλεσμα: 1. Κάλυψη ανάγκης, 2. Εμπλοκή συμμετόχων ή/και ενίσχυση του εθελοντισμού (stakeholder engagement), 3. Διάρκεια & συνέχεια της πρακτικής, 4. Επίδραση στο «κοινό», στο οποίο απευθύνεται η πρακτική (impact), 5. Πρωτοτυπία και Καινοτομία, 6. Τρόπος/ Διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης πρακτικής, 7. Δυνατότητα αναπαραγωγής της πρακτικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ*

Τα κριτήρια αξιολόγησης καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές, με διαφορετικές βαρύτητες συμμετοχής στο τελικό αποτέλεσμα:

 • Κάλυψη ανάγκης
 • Εμπλοκή συμμετόχων ή/και ενίσχυση του εθελοντισμού (stakeholder engagement)
 • Διάρκεια & συνέχεια της πρακτικής
 • Επίδραση στο «κοινό», στο οποίο απευθύνεται η πρακτική (impact)
 • Πρωτοτυπία και Καινοτομία
 • Τρόπος/ Διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης πρακτικής
 • Δυνατότητα αναπαραγωγής της πρακτικής
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΚΟ
 1 Κάλυψη ανάγκης 15% 20%
 2 Εμπλοκή συμμετόχων ή /και  ενίσχυση του εθελοντισμού 10% 15%
 3 Διάρκεια & συνέχεια της πρακτικής 15% 10%
 4 Επίδραση στο «κοινό» στο οποίο απευθύνεται
η πρακτική (impact)
15% 15%
 5 Πρωτοτυπία και Καινοτομία 15% 10%
 6 Τρόπος/ Διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίηση πρακτικής 15% 15%
 7 Δυνατότητα αναπαραγωγής της πρακτικής 15% 15%

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣΗ κάθε υποψήφια πρακτική αξιολογείται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια και το κάθε κριτήριο βαθμολογείται με μια κλίμακα από το 0 έως το 4 η οποία αντιστοιχεί στην παρακάτω περιγραφή σύμφωνα με τον βαθμό κάλυψης/εφαρμογής του κάθε κριτηρίου:

0= μη ανταπόκριση στο κριτήριο
1= μερική ανταπόκριση
2= καλή ανταπόκριση
3= πολύ καλή ανταπόκριση
4= εξαιρετική ανταπόκριση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στην αξιολόγηση των υποψήφιων πρωτοβουλιών και δράσεων των ΟΤΑ & ΜΚΟ, συμμετέχουν με διαφορετικό ποσοστό εμπλοκής, τρεις ομάδες με διαφορετικά ποσοστά:
Ομάδες Αξιολόγησης για Πρακτικές ΟΤΑ/ ΜΚΟ Ποσοστό Συμμετοχής στην βαθμολογία
Επιτροπή Ακαδημαϊκών 40%
Stakeholders Engagement Group 50%
Ενεργοί Πολίτες 10%

Η γενικότερη μεθοδολογία αξιολόγησης για τις πρακτικές των ΟΤΑ & ΜΚΟ είναι αντίστοιχη με αυτή που ακολουθείται και για τις επιχειρηματικές πρακτικές. Πάραυτα, στην περίπτωση των πρακτικών των ΜΚΟ & ΟΤΑ διεξάγονται focus groups.Τέλος, προκειμένου να δοθεί ένα Βραβείο σε ΟΤΑ και ΜΚΟ αντίστοιχα, ισχύει και στις επιχειρηματικές πρακτικές, δηλαδή θα πρέπει να έχουν κατατεθεί τουλάχιστον 3 υποψήφιες πρακτικές για να δοθεί ένα βρβαείο σε μια κατηγορία.

Να υπογραμμιστεί πως σε περίπτωση που ο αξιολογητής αφήσει κενό κάποιο κριτήριο στη φόρμα αξιολόγησης, λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη βαθμολογία, δηλαδή το μηδέν (0).

*ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 • Κάλυψη ανάγκης
Εάν και σε ποιο βαθμό η συγκεκριμένη πρακτική που περιγράφεται καλύπτει μια αναγνωρισμένη κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική κτλ ανάγκη.
 • Εμπλοκή συμμετόχων ή/και ενίσχυση του εθελοντισμού (stakeholder engagement)
Εάν και σε ποιο βαθμό η πρακτική αναφέρει πως για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση/διεξαγωγή της, είτε εμπλέκει κάποιον αριθμό εργαζομένων ή όλους τους εργαζομένους του Φορέα/Οργανισμού, είτε ενθαρρύνει τον εθελοντισμό των εργαζομένων ή της ευρύτερης κοινωνίας.
 • Διάρκεια & συνέχεια πρακτικής
Εάν η συγκεκριμένη πρακτική/δράση υλοποιείται/εφαρμόζεται για πρώτη φορά/μία φορά και μόνο, ή αποτελεί μια πρακτική/δράση η οποία έχει ξεκινήσει στο παρελθόν και αναμένεται να έχει διάρκεια και στο μέλλον, είτε να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο μέλλον, συνεπώς να έχει διάρκεια και συνέπεια στην εφαρμογή της.
 • Επίδραση στο κοινό, στην περιοχή ή το ζήτημα στο οποίο απευθύνεται η πρακτική (impact)
Εάν και σε ποιο βαθμό η συγκεκριμένη πρακτική έχει αποτέλεσμα και επίδραση στο κοινό στο οποίο απευθύνεται π.χ. σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στην οποία αναλαμβάνει δράση ή επιδρά η πρακτική καθώς και στο κοινωνικό σύνολο το οποίο επηρεάζει. Παράλληλα, αν και σε ποιον βαθμό ανταποκρίνεται επαρκώς σε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα ή θέμα το οποίο επιθυμεί να υλοποιήσει/πραγματοποιήσει/καλύψει.
 • Πρωτοτυπία και Καινοτομία
Εάν και σε ποιο βαθμό μια πρακτική περιλαμβάνει στοιχεία καινοτομίας και πρωτοτυπίας τα οποία την κάνουν να ξεχωρίζει από άλλες αντίστοιχες πρακτικές.
 • Τρόπος /Διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης πρακτικής
Πόσο ολοκληρωμένη και συγκροτημένη είναι μια πρακτική από τον τρόπο που αυτή έχει σχεδιαστεί, καθώς και την όλη διαδικασία με την οποία  εφαρμόζεται/υλοποιείται και παρακολουθούνται/αξιολογούνται τα αποτελέσματα  της.
 • Δυνατότητα αναπαραγωγής της πρακτικής
Εάν και σε ποιο βαθμό μια πρακτική μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση καθώς και να εμπνεύσει άλλους οργανισμούς, επιχειρήσεις ή ακόμα και τα ενδιαφερόμενα κοινά στα οποία απευθύνεται η πρακτική με αποτέλεσμα να δημιουργήσει νέες τάσεις  και νέες δράσεις που μπορούν να προκύψουν από τη συγκεκριμένη πρακτική.

Ψηφοφορία

Οι πρωτοβουλίες & δράσεις που συμμετέχουν στα BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS προέρχονται από Επιχειρήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμούς της Κοινωνίας Πολιτών και αφορούν 5 θεματικές ενότητες (Bravo Governance, Bravo Market, Bravo Environment, Bravo Society, Bravo In Action).Η ενεργός συμμετοχή σας στη διαδικασία αξιολόγησης είναι σημαντική! Ενημερώσου, Αξιολόγησε & Ανάδειξε τα καλύτερα προγράμματα. Διάλεξε προγράμματα από κάθε συμμετέχουσα ομάδα και ψήφισε περισσότερες απο μια θεματικές ενότητες. Η γνώμη σου μετράει και συμμετέχει στη συνολική αξιολόγηση.

Καλωσορίσατε στα BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS!
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης και ανάδειξης των καλύτερων πρωτοβουλιών & δράσεων που αναπτύχθηκαν στη χώρα μας στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.Οι πρωτοβουλίες & δράσεις που συμμετέχουν στα BRAVO SUSTAINABILITY AWARDSπροέρχονται από Επιχειρήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμούς της Κοινωνίας Πολιτών και αφορούν 5 θεματικές ενότητες (Bravo Governance, Bravo Market, Bravo Environment, Bravo Society, Bravo In Action).Η ενεργός συμμετοχή σας στη διαδικασία αξιολόγησης είναι σημαντική!

 • Ενημερώσου, Αξιολόγησε & Ανάδειξε τα καλύτερα προγράμματα.
 • Διάλεξε προγράμματα από κάθε συμμετέχουσα ομάδα και ψήφισε περισσότερες απο μια θεματικές ενότητες.
 • Η γνώμη σου μετράει και συμμετέχει στη συνολική αξιολόγηση.
Η ψηφοφορία θα παραμείνει ανοιχτή από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου.
Για την εγκυρότητα της ψηφοφορίας, απαιτείται προσωπικό email.
Πληροφορίες:
Βάσια Λογοθέτη, Sustainability Unit – Project Executive, Τηλ.: 210 6898594 (εσωτ. 226), e-mail: [email protected]

Τελετή Απονομής 2015

Ο Θεσμός Bravo Sustainability Awards ολοκληρώθηκε για το 2015 με την Τελετή Απονομής Βραβείων που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου στο Μουσείο της Ακρόπολης. Συμμετέχοντες από όλους τους χώρους της ελληνικής κοινωνίας, Θεσμικοί και Επιχειρηματικοί Φορείς, εκπρόσωποι Επιχειρήσεων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμών της Κοινωνίας Πολιτών και εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής Κοινότητας παρευρέθησαν στην εκδήλωση δίνοντας το δυναμικό τους παρόν αλλά και ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία του πολυσυμμετοχικού διαλόγου και της συνεργασίας με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Bravo 2018

τελευταία νέα

είπαν για εμάς

θέλω να ενημερώνομαι