Θεματικοί Πυλώνες

Η συμμετοχή σας στο Θεσμό Bravo γίνεται με βάση τις πρωτοβουλίες που έχετε αναπτύξει στους 5 Θεματικούς Πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΓΟΡΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω ή κατεβάστε το pdf και αποφασίστε με ποια θεματική θα συνδέσετε τις πρωτοβουλίες σας για να συμμετέχετε στο διάλογο και να αναδειχθείτε.

Διακυβέρνηση

 1. Ολοκληρωμένη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές που προωθούν την ένταξη καθορισμένων διεθνών διαδικασιών και προτύπων βιωσιμότητας στις οργανωτικές δομές, στις πρακτικές διοίκησης και λήψης αποφάσεων, καθώς και στη διαδικασία διαμόρφωσης εφαρμογής και αξιολόγησης της πολιτικής του ΟΤΑ.

 • Πολιτική & Σχεδιασμός

Π.χ. κατάρτιση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και ένταξη έργων στο νέο ΕΣΠΑ με κύριο γνώμονα τους 17 στόχους του ΟΗΕ

 • Μοντέλο Ανάπτυξης

Π.χ. κατάρτιση συγκροτημένου σχεδίου ωρίμανσης, μελέτης και ένταξης έργων (Επιχειρησιακά Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, κλπ.) 

 1. Υπεύθυνη Λειτουργία

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές που προωθούν νέα πρότυπα οργάνωσης και διοίκησης με στόχο τη μετάβαση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

 • Πρότυπα οργάνωσης των υπηρεσιών & συστήματα διαχείρισης

Π.χ. τυποποίηση και πιστοποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ για την προώθηση της διαφάνειας, την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη μέτρηση των αποτελεσμάτων

 • Δράσεις αλλαγής κουλτούρας των εργαζομένων

Π.χ. σεμινάρια και μετεκπαιδεύσεις με στόχο την εξοικείωση με τους 17 στόχους και με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας, κλπ.

 • Εσωτερικός Έλεγχος 
 1. Έξυπνες Πόλεις

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές που προωθούν την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, των αστικών υποδομών και των συστημάτων διαχείρισης για την αποδοτικότερη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων.

 • Εφαρμογή έξυπνων λύσεων

Π.χ. υποδομές, αστικά δίκτυα μεταφορών, αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις ύδρευσης και διαχείρισης αποβλήτων, φωτισμός, ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, παροχή πληροφοριών, διαδικασίες ψηφιακής συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων, ψηφοφορίες, διαχείριση ζητημάτων πολιτικής προστασίας και εκτάκτων καταστάσεων

 • Συμμετοχικά & προσβάσιμα συστήματα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πολιτών

Π.χ. «Γραμμή του Δημότη» με ηλεκτρονικά μέσα, smart phones και με δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας, ηλεκτρονικές πληρωμές, ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και επικοινωνία με τον πολίτη

 • Πολιτική ανοιχτών δεδομένων (open data sources)

Π.χ. εφαρμογές OCR για ανίχνευση εγγράφων, δημοσιοποίηση των GIS δεδομένων για υποδομές και υπερδομές

 1. Καταπολέμηση της διαφθοράς / Προώθηση της Διαφάνειας

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν διαδικασίες προώθησης της διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς σε όλα τα θέματα που άπτονται της λειτουργίας των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων.

 • Δέσμευση διοίκησης & ανάπτυξη κουλτούρας διαφάνειας

Π.χ. δημόσιες εκδηλώσεις με αξιοποίηση Συμπαραστατών δημοτών/ πολιτών, σύναψη «κοινωνικού συμβολαίου διαφάνειας» με τους πολίτες και τις τοπικές επιχειρήσεις για κατάρτιση «Μητρώου Τοπικών Προμηθευτών», εφαρμογή τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας στην οικονομική υπηρεσία με τακτικές εσωτερικές επιθεωρήσεις

 • Διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων

Π.χ. αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων για τη δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων διοίκησης και οικονομίας του ΟΤΑ, συμμετοχικές διαδικασίες κατάρτισης προϋπολογισμού, live αναμεταδόσεις συνεδριάσεων Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων κλπ.

 • Διαδικασίες δημοπράτησης έργων / δημόσιες συμβάσεις

Π.χ. τυποποίηση διαδικασιών προμηθειών, κλπ.

 • Εκπαίδευση & κατάρτιση εργαζομένων
 1. Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη – Συμμετοχή πολιτών

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές που προωθούν συστηματοποιημένες πρακτικές επικοινωνίας και διαλόγου των ΟΤΑ με το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών, με τακτική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του διαλόγου και ενσωμάτωση στη στρατηγική και τους στόχους χρήσιμων προτάσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κοινωνική Υπευθυνότητα.

 • Συμμετοχικές Διαδικασίες

Π.χ. συμμετοχικός προϋπολογισμός, συνεργασίες με φορείς για το σχεδιασμό εξειδικευμένων δράσεων και εφαρμογή  προγραμμάτων, ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, δημόσιες συζητήσεις σε γειτονιές ή τοπικές κοινότητες, κλπ.)

 • Δράσεις ενημέρωσης των πολιτών και διάδρασης με σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας

Π.χ. αξιοποίηση των social media για αμφίδρομη και άμεση επικοινωνία με τους πολίτες, αξιοποίηση των δομών των ΟΤΑ για στοχευμένες ενημερωτικές εκδηλώσεις με ειδικά κοινά (ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί, Σχολεία)

 1. Εξυπηρέτηση του πολίτη

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές που παρέχουν εύχρηστες, γρήγορες και «απομακρυσμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες και συμβάλλουν στην εδραίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις τοπικές αρχές.

 • Καινοτόμες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες

Π.χ. open days, ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω ebanking, δημοσιοποίηση βημάτων/ δικαιολογητικών κύριων διαδικασιών και υπηρεσιών που αφορούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ψηφιοποίηση υπηρεσιών, προσέγγιση πολιτών σε απομονωμένες / αγροτικές περιοχές (πχ κινητό ΚΕΠ, σημεία αυτοεξυπηρέτησης)

 • Προσέγγιση και εξυπηρέτηση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Π.χ. τηλεϊατρική, δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και ενημερωτικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους και τους Γιατρούς Εργασίας

 • Αξιολόγηση απόδοσης υπηρεσιών από πολίτες, προμηθευτές και επιχειρήσεις

Π.χ. χρήση συστημάτων ολικής ποιότητας ISO και αξιολόγησης, ηλεκτρονικά hardware για επί τόπου αξιολόγηση υπηρεσιών, follow-up πολιτών μετά από κάποια συναλλαγή με τον Δήμο μέσω sms

 1. Μέτρηση της Απόδοσης

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές που προωθούν τη μέτρηση της απόδοσης του ΟΤΑ βάσει συγκεκριμένων δεικτών, για εντοπισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων σχετικά με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 • Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικοί & Οικονομικοί Δείκτες για ολοκληρωμένη προσέγγιση στη χάραξη της τοπικής πολιτικής

Π.χ. δείκτες αύξησης ανακυκλώσιμων υλικών, δείκτες αύξησης των οφελουμένων από τις κοινωνικές υπηρεσίες, δείκτες μείωσης ανταποδοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες

 • Αξιολόγηση & επίπεδο επίτευξης των στόχων
 • Θέσπιση μετρήσιμων στόχων σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς

Απολογισμός Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης / Agenda 2030 – City Global Goals Report

Αγορά

 1. Υπεύθυνες Δημόσιες Προμήθειες

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές που προωθούν τη στοχευμένη χρήση των δημόσιων πόρων και της οικονομικής ισχύος για την επίτευξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων και την ανάδειξη της καινοτομίας.

 • Ενσωμάτωση αειφόρων και καινοτόμων κριτηρίων και τεχνικών προδιαγραφών στις διακηρύξεις για προμήθειες και υπηρεσίες (π.χ. πράσινες προμήθειες)
 • Έλεγχος των συνεργαζόμενων προμηθευτών για τη στόχευσή τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 1. Υποστήριξη Τοπικών Αγορών / Επιχειρήσεων – Local Market

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές που αξιοποιούν τις τοπικές επιχειρήσεις και αγορές και ενισχύουν τον οικονομικό και κοινωνικό τους ρόλο.

 • Προγράμματα προώθησης των τοπικών επιχειρήσεων

Π.χ. συνεργασία με εμπορικούς συλλόγους για διαφήμιση τοπικής αγοράς, εορταστικός φωτισμός και αξιοποίηση δημοτικών μουσικών σχημάτων για δημιουργία καλού κλίματος στην αγορά

 • Ενημερωτικές καμπάνιες για την τοπική αγορά προς τους πολίτες
 • Προμήθειες από τις τοπικές αγορές

Π.χ. κατάρτιση μητρώου τοπικών προμηθευτών και αξιοποίηση της εγγύτητας, ενίσχυση και υποστήριξη κοινωνικών δομών

 • Ανάπλαση τοπικής αγοράς

Π.χ. Open Mall, ΕΣΒΑΑ

 • Συνεργασία με Εμπορικούς Συλλόγους
 • Εκπαίδευση για την υιοθέτηση υπεύθυνης επιχειρηματικότητας
 1. Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές που προωθούν την αναζήτηση και την αξιοποίηση σύγχρονων και καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

 • πρωτοβουλίες βιώσιμης και κυκλικής οικονομίας
 • πρόσβαση σε επενδύσεις από εθνικά και διεθνή χρηματοδοτικά μέσα
 • ενθάρρυνση της συνεργασίας τοπικών επιχειρήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης
 • εναλλακτικές πρακτικές χρηματοδότησης, όπως το crowd-funding
 1. Ανάπτυξη αγροτικού / πρωτογενούς τομέα

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές που προωθούν τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τους υπόλοιπους τομείς της τοπικής οικονομίας, για δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

 • Υποστήριξη της παραγωγής τοπικών προϊόντων

Π.χ. πρωτοβουλίες των ΟΤΑ για ανάδειξη τοπικών προϊόντων σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις

 • Προγράμματα ενημέρωσης βιώσιμης γεωργικής εκμετάλλευσης

Π.χ. αξιοποίηση γεωπόνων δημοσίων υπαλλήλων για αξιόπιστη πληροφόρηση νέων αγροτών, ανάδειξη καλών πρακτικών βιώσιμης γεωργίας

 • Προαγωγή πνεύματος συνεργατικών σχημάτων και ομάδων παραγωγών

Περιβάλλον

 1. Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές που προωθούν τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, των αερίων του θερμοκηπίου και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 • Πολιτικές προστασίας του κλίματος και μέτρα μετριασμού σε διάφορους τομείς

Π.χ. βιώσιμος πολεοδομικός σχεδιασμός, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακές αναβαθμίσεις

 • Ενημερωτικές εκστρατείες & ενέργειες αφύπνισης και αλλαγή κουλτούρας
 1. Προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος & αστική ανθεκτικότητα

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές που προωθούν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή των πόλεων στις νέες κλιματολογικές συνθήκες.

 • Ανάπτυξη στρατηγικής αστικής ανθεκτικότητας
 • Ανάπτυξη σχεδίων δράσης και πρακτικών εργαλείων για την προστασία του πολίτη από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής

Π.χ. ανάπτυξη σύγχρονων επιχειρησιακών Kέντρων Πολιτικής Προστασίας, συνεργασία με εθελοντές διασώστες και άλλες σχετικές ΜΚΟ

 • Ενέργειες ενημέρωσης & αφύπνισης των πολιτών
 • Δράσεις διερεύνησης των κινδύνων και επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη των πόλεων και στις επιμέρους χρήσεις. Καθορισμός ζωνών επικινδυνότητας κατάλληλης κλίμακας και κατηγοριοποίησή τους ανά είδος κινδύνου.
 • Δράσεις προσαρμογής του αστικού σχεδιασμού στην κλιματική αλλαγή και βελτίωση του θερμικού περιβάλλοντος στις μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας.
 1. Βιοποικιλότητα & Χώροι Πρασίνου

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές για την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων επιδράσεων στη βιοποικιλότητα σε προστατευόμενες και μη περιοχές, καθώς και σε περιοχές υψηλής αξίας σε βιοποικιλότητα.

 • Αποκατάσταση περιοχών υψηλής αξίας σε βιοποικιλότητα
 • Ανάπλαση φυσικού τοπίου
 • Δημιουργία χώρων πρασίνου

Π.χ. πάρκα «τσέπης», αναβάθμιση υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων, αναδασώσεις

 • Κίνητρα για την αύξηση κατασκευής χώρων πρασίνου σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, κατά την υλοποίηση των πράξεων εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων ή ενσωμάτωση στις πολεοδομικές μελέτες
 1. Ενέργεια

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των πόλεων, τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την επέκταση δράσεων εξοικονόμησης. 

 • Υλοποίηση βιώσιμων ενεργειακών λύσεων, από τη θέρμανση και την ψύξη μέχρι την παραγωγή ενέργειας

Π.χ. αξιοποίηση δημόσιων εκτάσεων για αιολικά πάρκα με ανταποδοτικά οφέλη για τις τοπικές κοινότητες, συστήματα κεντρικής θέρμανσης (τηλεθέρμανση) με σύγχρονες μεθόδους

 • Εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας των πολιτών

Π.χ. προσιτή ενέργεια, η προσφορά ανταποκρίνεται στη ζήτηση

 • Ενεργειακές κοινότητες
 • Δράσεις καταπολέμησης ενεργειακής φτώχειας 
 1. Τρόφιμα

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές που προωθούν την ορθολογική διαχείριση των τροφίμων και τη μείωση του αποτυπώματος της παραγωγικής διαδικασίας στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

 • Προώθηση της αειφορικής γεωργίας στην τοπική παραγωγή τροφίμων
 • Προώθηση αστικής γεωργία για καλύτερη διατροφή και επισιτιστική ασφάλεια

Π.χ. περιαστικοί λαχανόκηποι σε δημόσιες εκτάσεις για ευάλωτες ομάδες και νέους αγρότες

 • Πρακτικές βιώσιμου εμπορίου
 • Πρακτικές μείωση της σπατάλης τροφίμων

Π.χ. προγράμματα “food waste” σε συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και εστίασης

 1. Υποδομές, κτίρια & κατασκευές

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές για τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία υλικών και την αξιοποίηση τοπικών πηγών, ανανεώσιμων υλικών, καθώς και χαμηλού άνθρακα -έξυπνες λύσεις και λύσεις βασισμένες στη φύση, με στόχο τη μείωση του λειτουργικού, περιβαλλοντικού και οικονομικού κόστους κατασκευής.

 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός & οικοδόμηση σύμφωνα με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Π.χ. μελέτη και κατασκευή βιοκλιματικών μη ενεργοβόρων κτιρίων

 • Καινοτόμες βιώσιμες λύσεις για κτίρια και υποδομές
 • Ανάπτυξη βιοκλιματικών υποδομών σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια π.χ. χρήση «πράσινων» υλικών στη δόμηση νέων κτιρίων και κατά την ανακαίνιση υφιστάμενων, κατασκευή κάθετων κήπων, πράσινων οροφών κλπ
 • Ενσωμάτωση των ζωνών προστασίας μεταξύ αιγιαλού και οικιστικής ζώνης στα νέα χωροταξικά σχέδια (ΠΠΧΣΑΑ, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ) και σχέδια προστασίας εναλίων αρχαιοτήτων

Π.χ. Τηλεθέρμανση και τηλεψύξη ή για πράσινες υποδομές

 1. Κινητικότητα & Μεταφορές

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές που προωθούν  τη νέα φιλοσοφία στις αστικές μεταφορές με έμφαση στον άνθρωπο, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

 • Νέες λύσεις κινητικότητας στο πλαίσιο της τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας
 • Υιοθέτηση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Π.χ. μελέτες ΣΒΑΚ και υλοποίησης στοχευμένων παρεμβάσεων για τη βιώσιμη κινητικότητα

 • Ενέργειες προώθησης μη μηχανοκίνητων μεταφορών

Π.χ. πράσινες γειτονιές μικτής χρήσης, μετάβαση προς την ηλεκτρική και μαζική κινητικότητα, αναβάθμιση και προώθηση μέσων μαζικής μεταφοράς σε συνεργασία με τις σχετικές επιχειρήσεις

 1. Νερό

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές που προωθούν την εξοικονόμηση, την προστασία και τον εξορθολογισμό χρήσης των υδάτινων πόρων που διαχειρίζονται οι ΟΤΑ.

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών υδάτων και χρηστή διακυβέρνηση στον τομέα των υδάτων

Π.χ. αλλαγή τρόπου τιμολόγησης από το κοινωνικά άδικο και περιβαλλοντικά επιζήμιο οριζόντιο πάγιο σε «κλιμακωτή αύξουσα τιμολόγηση», μείωση μη τιμολογούμενου νερού, αξιοποίηση μη πόσιμου νερού για άρδευση δημόσιων πάρκων και καθαριότητα

 • Προσαρμογή των συστημάτων αστικών υδάτων ως απάντηση στην αλλαγή του κλίματος και σε άλλες παγκόσμιες αλλαγές
 1. Απόβλητα & Κυκλική Οικονομία

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές που προωθούν την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων με το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στο περιβάλλον και τους υδάτινους πόρους.

 • Προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων
 • Μείωση των αποβλήτων με τη χρήση της τεχνολογικής καινοτομίας
 • Ενημέρωση & συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις ανακύκλωσης – διαχείρισης απορριμμάτων

Π.χ. αύξηση της ανακύκλωσης στην πηγή με εκτεταμένες καμπάνιες και προγράμματα αύξησης των ρευμάτων ανακύκλωσης, ανακύκλωση βιο-αποδομήσιμων οικιακών αποβλήτων

 • Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία μέσω της εφαρμογής μέτρων

Π.χ. κοστολόγηση του κύκλου ζωής, επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων, χρήση κριτηρίων βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων

 • Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και ανακυκλωμένου νερού για άρδευση του αστικού πράσινου
 1. Χωροταξία & Αστικό Περιβάλλον

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές που προωθούν την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος με σεβασμό στις κοινωνικές ανάγκες, στα δικαιώματα των πολιτών και με στόχο την αειφορία και την ισόρροπη ανάπτυξη.

 • Ολοκληρωμένες βιώσιμες και αειφόρες πολιτικές & παρεμβάσεις βελτίωσης της δομής και λειτουργίας των πόλεων

Π.χ. δημιουργία πρόσφορου εδάφους για ανέγερση πράσινων κτιρίων, ενεργειακές αναβαθμίσεις δημόσιων κτιρίων, ανάπλαση και δημιουργία βιοκλιματικών πάρκων, δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ΣΒΑΚ, κα.

Κοινωνία

 1. Δημόσια Υγεία / Υγιείς Πόλεις

Ενέργειες δράσεις και πολιτικές που προωθούν τη βελτίωση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και παρέχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, μειώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.

 • Προώθηση πολιτικών & δράσεων για την υγεία και την αειφόρο ανάπτυξη
 • Δράσεις κάλυψης των βασικών αναγκών Υγείας & Υγιεινής
 • Προγράμματα προληπτικής ιατρικής

Π.χ. ενημερωτικές εκδηλώσεις από γιατρό εργασίας σε ΚΑΠΗ, με δωρεάν μετρήσεις και εξετάσεις σε συνεργασία με ιατρικούς συλλόγους, προληπτικές εξετάσεις εργαζομένων στον ΟΤΑ

 • Προγράμματα προαγωγής της Υγείας

Π.χ. προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής & ασφαλούς μετακίνησης με μεταφορικά μέσα (ποδήλατα, πατίνια, ηλεκτροκίνητα), προγράμματα σεξουαλικής υγείας, προγράμματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου και καταπολέμησης του εθισμού

 • Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και εθελοντών των Δήμων
 • Δράσεις βελτίωσης εργασιακού περιβάλλοντος & εργασιακών συνθηκών
 1. Πολιτισμός & Πολιτιστική Κληρονομιά

Ενέργειες δράσεις και πολιτικές που αξιοποιούν τον πολιτισμό για την κατάκτηση των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο πολιτισμός και η κοινή κληρονομιά μας, μπορούν να θεωρηθούν ως ένας «τέταρτος πυλώνας» βιωσιμότητας, ικανός να προωθήσει συζητήσεις για το αστικό μας μέλλον.

 • Πρωτοβουλίες & δράσεις στον τομέα του πολιτισμού & της αειφόρου ανάπτυξης
 • Ενέργειες ενίσχυσης της δημοτικής και της περιφερειακής ταυτότητας

Π.χ. ανάδειξη, χαρτογράφηση και πιστοποίηση από την UNESCO τοπικών εθίμων με υπερτοπικό ενδιαφέρον στο μοντέλο των «Μωμοέρων της Κοζάνης»

 • Ανάπτυξη τοπικών κοινωνικών οικονομιών

Π.χ. ενίσχυση παραδοσιακών χειροτεχνιών-οικοτεχνιών και αξιοποίησή τους για δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά και δημιουργία τουριστικού ενδιαφέροντος, με παράλληλη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

 • Δράσεις συμμετοχής διαφορετικών ομάδων πολιτών & των παραδόσεών τους στην ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για μια βιώσιμη πόλη
 1. Κοινωνική Ένταξη & Ισότιμη Πρόσβαση

Ενέργειες δράσεις και πολιτικές που εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα για όλους τους πολίτες, προωθούν την κοινωνική ενσωμάτωση και εξαλείφουν φαινόμενα κοινωνικού, φυλετικού ή άλλου ρατσισμού.

 • Δράσεις & Προγράμματα διασφάλισης κοινωνικής συνοχής

Π.χ. προγράμματα αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας και ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ανέργων και ΑμΕΑ, πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης προσφύγων και μεταναστών, δομές αντιμετώπισης  ενδοοικογενειακής βίας, δράσεις και πρωτοβουλίες από τα Κέντρα Κοινότητας, οικογένειες με λειτουργικά προβλήματα

 • Δράσεις εξάλειψης διακρίσεων & προαγωγής ισότητας των φύλων & ευπαθών ομάδων
 • Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος
  • προγράμματα για την εξάλειψη του «ψηφιακού αναφαλβητισμού» ιδίως στις μεγαλύτερες ηλικίες (π.χ. προγράμματα κατάρτισης, διαγωνισμοί ψηφιακών δεξιοτήτων, κλπ.)
  • παροχή δωρεάν δημόσιας πρόσβασης σε ψηφιακά εργαλεία και εξοπλισμό [δημόσιο free WiFi, δημόσιοι χώροι (π.χ. βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, ΚΕΠ) με ελεύθερους υπολογιστές για τους πολίτες, κλπ.]
 1. Κατάρτιση – Ενίσχυση της απασχόλησης

Ενέργειες δράσεις και πολιτικές που προωθούν  την εκπαίδευση και την κατάρτιση των πολιτών με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας και την προαγωγή της απασχόλησης.

 • Προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης

Π.χ. προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τις αρμόδιες διευθύνσεις -συνήθως Κοινωνικής Πρόνοιας

 • Εκπαιδευτικά προγράμματα επανένταξης ανέργων στην αγορά εργασίας

Π.χ. προγραμματικές συμβάσεις με τοπικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για καταγραφή των αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων σε εργατικό δυναμικό, με παράλληλη χαρτογράφηση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων, συνεργασία με ΟΑΕΔ για επιλογή μακροχρόνια ανέργων με δίμηνες συμβάσεις απασχόλησης)

 • Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
 • Προγράμματα ενημέρωσης της νέας γενιάς
 • Προγράμματα πρακτικής άσκησης

Π.χ. προσφορά θέσεων πρακτικής εξάσκησης από τις ΤΠΑ, διαμεσολάβηση για πρακτική άσκηση σε τοπικές επιχειρήσεις, συνεργασία με τα τοπικά ΚΕΚ/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ, κλπ.

 • Προγράμματα αντιμετώπισης σχολικής διαρροής (παιδιών που δεν πηγαίνουν ή εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο)
 1. Εθελοντισμός

Ενέργειες δράσεις και πολιτικές που προωθούν  την ανάπτυξη του εθελοντισμού μέσω της αφιλοκερδούς συμμετοχής των πολιτών σε δράσεις κοινωνικού / περιβαλλοντικού χαρακτήρα με στόχο την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

 • Προγράμματα ενημέρωσης & αφύπνισης
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των νέων
 • Ανάπτυξη δράσεων σε τοπικό επίπεδο

Π.χ. «Υιοθεσία» από ομάδες εθελοντών και κοινωνικούς φορείς ακάλυπτων δημόσιων χώρων και μικρών πάρκων για παρεμβάσεις συντήρησης και καλλωπισμού με υλικά από τους ΟΤΑ

Συνεργασίες

Συνεργασία με άλλους Φορείς

Ενέργειες δράσεις και πολιτικές που προωθούν  την ανάπτυξη πολυσυμμετοχικών συνεργασιών και συμπράξεων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων προτάσεων διαχείρισης & αποδοτικής χρήσης του αστικού περιβάλλοντος, ενημέρωσης & αφύπνισης των πολιτών, δικτύωσης, συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης.

Π.χ. Διαδημοτικές / Διαβαθμικές συνεργασίες, Καινοτόμες δράσεις με τη σύμπραξη Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα, Δράσεις μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών, Συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

τελευταία νέα

είπαν για εμάς

θέλω να ενημερώνομαι