Ο Θεσμός BRAVO

Το Bravo! αποτελεί έναν θεσμό διαλόγου και ανάδειξης των πρωτοβουλιών που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, υποστηρίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον. Δίνει έμφαση στην προώθηση ενός συστηματοποιημένου κοινωνικού διαλόγου, με στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής απόψεων, ενημέρωσης και ανοιχτής διαβούλευσης, καθώς και μιας ευρύτερης κουλτούρας για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Συμπληρώνοντας τα 11 χρόνια από τη θεσμοθέτησή του, ο θεσμός Bravo, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης, εξελίσσεται σε δύο άξονες: το Bravo Sustainability Dialogue & Awards και  το Bravo Global Goals Awards.

Ο θεσμός Bravo υλοποιείται σε συνεργασία με διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς, αναπτύσσοντας μια συστηματική αποτύπωση της ωρίμανσης και των τάσεων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Κάθε χρόνο συμμετέχουν περισσότεροι από 160 Οργανισμοί με 250 πρωτοβουλίες, 350 εκπρόσωποι Κοινωνικών Εταίρων και περισσότεροι από 35.000 Ενεργοί Πολίτες.

Προκειμένου να επιτευχθεί η αλλαγή νοοτροπίας που απαιτείται για να πετύχουμε το στοίχημα της Agenda 2030, το QualityNet αναπτύσσει έναν κοινωνικό διάλογο, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή όλων των Οργανισμών που υποστηρίζουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Υπευθυνότητα και εμπλέκοντας διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που αποτελούν του καταναλωτές του σήμερα και τους ενεργούς πολίτες του αύριο. Ο άξονας πάνω στον οποίο χτίζεται ο διάλογος για την ευρύτερη αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που αναπτύσσουν οι συμμετέχοντες οργανισμοί.

Ο θεσμός Bravo συμβάλλει:

 • Στην αφύπνιση και ενεργοποίηση του ευρύτερου συνόλου της ελληνικής κοινωνίας στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Υπευθυνότητας.
 • Στην ανάδειξη των καλύτερων πρωτοβουλιών, οι οποίες υλοποιούνται στη χώρα μας και συνδέονται με τους ευρύτερους εθνικούς στόχους καθώς και με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
 • Στην προώθηση των πρακτικών, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο για την καινοτομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, να αναπαραχθούν και να χρησιμοποιηθούν σε ευρύτερες εφαρμογές.
 • Στη συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την ανάπτυξη δράσεων που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.

Μέσω του θεσμού Bravo:

 • γνωστοποιούνται οι πρωτοβουλίες-δράσεις των Οργανισμών σε ένα ευρύ δίκτυο Κοινωνικών Εταίρων και Ενεργών Πολιτών.
 • καταγράφονται στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, τον εθνικό μηχανισμό καταγραφής όλων των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στην Ελλάδα αποτελώντας ένα δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών.
 • συνδέονται με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • αναδεικνύονται οι πρωτοβουλίες που ξεχωρίζουν.
 • προβάλλονται οι πρωτοβουλίες σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλοντας στην αλλαγή της εικόνας και αντίληψης της χώρας μας μέσω των δράσεων που αναπτύσσονται από όλους τους Φορείς.

Οι κύριες ομάδες κοινών οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν στο θεσμό Bravo είναι:

 • Φορείς (Θεσμικοί, Επιχειρηματικοί και Επιστημονικοί)
 • Ακαδημαϊκή κοινότητα
 • Επιχειρήσεις,  που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα
 • Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρειες)
 • Κοινωνία Πολιτών (ΜΚΟ και Κινήματα Ενεργών Πολιτών)
 • Σχολική κοινότητα (πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ιδιωτικά και δημόσια σχολεία)

Η Ελλάδα, μετά από μια πολύχρονη οικονομική και κοινωνική κρίση, καλείται να διαχειριστεί μια νέα πραγματικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα της επιτρέψει να δημιουργήσει τις βάσεις για μια πραγματικά Βιώσιμη Οικονομία – Κοινωνία, η οποία θα μπορεί να αποκαταστήσει και να διασφαλίσει την ήδη διαταραγμένη κοινωνική συνοχή, μέσω μιας ισόρροπης ανάπτυξης του τρίπτυχου της Βιωσιμότητας: Οικονομία – Κοινωνία – Περιβάλλον.

Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία της Ελλάδας του αύριο, μιας Ελλάδας που να μπορεί να προσφέρει σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο ένα όραμα και μια νέα προοπτική.

Προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτή την Ελλάδα, απαιτείται η συμμετοχή και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών, επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων, καθώς και η σύμπραξη όλων των ενεργών πυρήνων της ελληνικής κοινωνίας με στόχο τη δημιουργία ενός νέου τρόπου σκέψης και δράσης για ένα καλύτερο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που συμβάλλουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Υπευθυνότητα, που αναπτύσσονται από Φορείς, Επιχειρήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών  και της Σχολικής Κοινότητας στη χώρα μας, προσφέρουν μια ελπίδα στην Ελλάδα του «Σήμερα» και συμβάλλουν στη δημιουργία της Ελλάδας του «Αύριο».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του QualityNet εποπτεύει το θεσμό ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητά του και έχει την ευθύνη της τελικής σύστασης των διαφόρων επιτροπών αξιολόγησης.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Θεσμού έχει την ευθύνη της γενικότερης μεθοδολογίας του Θεσμού (κατηγορίες διακρίσεων, κριτήρια, διαδικασία διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, κ.α.). Η Επιτροπή αποτελείται από καταξιωμένους εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους εταιριών, επιχειρηματικών, θεσμικών φορέων καθώς και οργανισμών της κοινωνίας πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης με κατάρτιση, τεχνογνωσία και εμπειρία στα εργαλεία ανάπτυξης και υιοθέτησης πολιτικών, στρατηγικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και προγραμμάτων Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου δε συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε κανένα στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών/δράσεων που έχουν υποβληθεί διασφαλίζοντας τον αδιάβλητο χαρακτήρα της όλης διαδικασίας του Θεσμού. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής συμμετέχουν εθελοντικά και αφιλοκερδώς στην όλη διαδικασία.

O εθνικός διάλογος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που αναπτύσσει ο θεσμός Bravo κορυφώνεται με μια πολυσυμμετοχική ετήσια εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν όλοι οι πρωταγωνιστές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας και περιλαμβάνει:

 • το διάλογο, ο οποίος αναπτύσσεται πάνω στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και στον οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των Ακαδημαϊκών, Θεσμικών και Κοινωνικών Φορέων, Επιχειρήσεων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών,
 • την τελετή ανάδειξης των πρωτοβουλιώνπου συμβάλλουν στη δημιουργία της Ελλάδας του αύριο,
 • την απολογιστική έκδοση του θεσμού Bravo, που κυκλοφορεί στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ενώ αποστέλλεται και στο σύνολο του ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ του QualityNet.

Ο θεσμός Bravo διοργανώνεται από το QualityNet Foundation.

Τo QualityNet Foundation αποτελεί έναν εξειδικευμένο οργανισμό στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά τα τελευταία 20 χρόνια και συνεργάζεται με θεσμικούς, επιχειρηματικούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας μας για την προώθηση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Από το 1997 δραστηριοποιείται με στόχο την προώθηση των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 •  Προάγει τη δικτύωση και το διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με μεγάλο αριθμό Κοινωνικών Εταίρων
 • Αναπτύσσει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ενημέρωση & αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας
 • Δημιουργεί εργαλεία & μεθοδολογίες που υποστηρίζουν τους Οργανισμούς στην υιοθέτηση βιώσιμων πολιτικών
 • Συμβάλλει στη διαμόρφωση των ενεργών πολιτών του αύριο μέσω του εκπαιδευτικού έργου
 • Αναπτύσσει επιστημονικό έργο για την τεκμηρίωση των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Τι κάνουμε

Καταγράφουμε την ατζέντα της Βιώσιμης Ανάπτυξης
Συνεργαζόμαστε με ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Αναπτύσσουμε έναν ευρύ διάλογο με έναν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων
Συμβάλλουμε στην εξέλιξη των πρωτοβουλιών & των προγραμμάτων
Αναδεικνύουμε τις καλύτερες πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
Καλλιεργούμε κουλτούρα Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας
bravo 2019

τελευταία νέα

Read More

είπαν για εμάς

Read More

θέλω να ενημερώνομαι