Θεματικοί Πυλώνες

Η συμμετοχή σας στο Θεσμό Bravo γίνεται με βάση τις πρωτοβουλίες που έχετε αναπτύξει στους 5 Θεματικούς Πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΓΟΡΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω ή κατεβάστε το pdf και αποφασίστε με ποια θεματική θα συνδέσετε τις πρωτοβουλίες σας για να συμμετέχετε στο διάλογο και να αναδειχθείτε.

Διακυβέρνηση

Οι πρακτικές και πρωτοβουλίες που αφορούν στο σύστημα διακυβέρνησης ενός Οργανισμού. Πρακτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς (Corruption), την προώθηση της  διαφάνειας (Transparency) και της λογοδοσίας (Accountability). Ανάπτυξη Πλαισίου Αρχών και Λειτουργίας που ανταποκρίνεται στις διαστάσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ανάλυση ευκαιριών, κινδύνων και ποιοτικών/ποσοτικών στόχων για τις κυριότερες δραστηριότητες του Οργανισμού, συστηματοποιημένες πρακτικές ανάπτυξης διαλόγου (Stakeholder Dialogue) με το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών του (Stakeholders & Shareholders), κανόνες και διαδικασίες για την εφαρμογή στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και σύνδεσή της με τα ουσιώδη θέματα του Οργανισμού, αποτύπωση της αλυσίδας αξίας του Οργανισμού & αντιμετώπιση των κοινωνικών /περιβαλλοντικών θεμάτων που προκύπτουν από όλα τα στάδια αυτής. 

 1. Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το σύστημα διακυβέρνησης που αποτυπώνει την ηθική του Οργανισμού σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του με τρόπο που να προωθούνται οι στόχοι του με υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία και στο σύνολο των κοινών με τα οποία συναλλάσσεται. Ανάπτυξη Πλαισίου Αρχών και Λειτουργίας που ανταποκρίνεται στις διαστάσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ανάλυση- δημοσιοποίηση ευκαιριών, κινδύνων και ποιοτικών/ ποσοτικών στόχων για τις κυριότερες δραστηριότητες του Οργανισμού. Κανόνες και Διαδικασίες για την εφαρμογή στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και σύνδεση της με τα ουσιώδη θέματα του Οργανισμού.

 1. Αντιμετώπιση της διαφθοράς

Η λειτουργία και δέσμευση (Κώδικας Δεοντολογίας) ενός Οργανισμού για προώθηση της διαφάνειας σε όλα τα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής του λειτουργίας. Παρουσίαση των τρόπων καταπολέμησης  της διαφθοράς σε όλες τις εκφάνσεις της.

 1. Διάλογος (επικοινωνία) με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (εμπλεκόμενους φορείς)

Οι συστηματοποιημένες πρακτικές ανάπτυξης επικοινωνίας και διαλόγου (Stakeholders Dialogue) που αναπτύσσει ένας Οργανισμός προς το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών του (Stakeholders & Shareholders). Δημοσιοποίηση σε τακτά χρονικά διαστήματα των αποτελεσμάτων  του διαλόγου και πώς αυτά ενσωματώνονται στη προσέγγιση και τον προσανατολισμό της στρατηγικής και των στόχων του Οργανισμού για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.

 1. Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας 

Παρουσίαση της επίδοσης από τη λειτουργία του Οργανισμού αναφορικά με το τρίπτυχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Οικονομία, Κοινωνία και Περιβάλλον) σύμφωνα με θεμελιώδη και αναγνωρισμένα ειδικά – κλαδικά, εθνικά και διεθνή πρότυπα και πλαίσια αναφοράς για την προώθηση της διαφάνειας και της αυτοδέσμευσης του.

 1. Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας

Παρουσίαση των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει η επιχείρηση για την ενημέρωση, εκπαίδευση και αξιολόγηση των προμηθευτών, υπαλλήλων, εξωτερικών συνεργατών και το σύνολο των κοινών που συναλλάσσεται μαζί της ως προς τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Αγορά

Οι πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύσσονται και προωθούν την υπεύθυνη κατανάλωση, τη δημιουργία πράσινων ή υπεύθυνων προϊόντων και το υπεύθυνο marketing. Ανάπτυξη προγραμμάτων cause – related και social marketing. Πρακτικές που προωθούν την υπευθυνότητα στο δίκτυο προμηθειών (Responsible Procurement) και την ανάπτυξη βιώσιμου δικτύου διανομής (Responsible Supply Chain).

 1. Προώθηση της Καινοτομίας

Ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών και πρακτικών (λαμβάνοντας υπόψη την μείωση της χρήσης πρώτων υλών, την εξοικονόμηση ενέργειας και την υπεύθυνη χρήση προϊόντων/αγαθών, τη βιώσιμη διαχείριση της αλυσίδας αξίας, κ.ά.) που καλύπτουν νέες ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας, διέπονται από τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Υπευθυνότητας και που παράγουν σύγχρονα, καινοτόμα και αποδοτικά αποτελέσματα.

 1. Υπεύθυνες Προμήθειες

Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τα μέτρα που λαμβάνει για την ορθή διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να διασφαλίσει ότι οι προμηθευτές του, σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτρέποντας κάθε μορφής εκμετάλλευση και ελέγχει- παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα το δίκτυο των συνεργαζόμενων προμηθευτών του (Responsible Procurement).

 1. Ανάπτυξη πράσινων υπηρεσιών & προϊόντων

Οι υπηρεσίες που τόσο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης τους όσο και κατά τη χρήση τους  επιβαρύνουν περιορισμένα το περιβάλλον, και ταυτόχρονα δημιουργούν ευκαιρίες για νέες αγορές και νέους πελάτες. Προϊόντα που παρήχθησαν με τρόπο φιλικό και μη παρεμβατικό προς το περιβάλλον και ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία.

 1. Υπεύθυνη Κατανάλωση

Διαμόρφωση μιας υπεύθυνης συμπεριφοράς που να λαμβάνει υπόψη της το αποθεματικό των φυσικών πόρων για την αειφορία των μελλοντικών γενεών, μέσα από την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του καταναλωτή/ πολίτη και την δημιουργία συνείδησης για επιλογή προϊόντων με ετικέτες υπεύθυνου και φιλικού προς το περιβάλλον αγαθού.

 1. Ενίσχυση της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή /και υπηρεσιών από μικρές & νέες επιχειρήσεις, start-ups, συνεργατικά σχήματα επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών, δράσεις για την ενίσχυση κοινωνικών και συνεταιριστικών σχημάτων, ανάπτυξη της κουλτούρας επιχειρηματικότητας στα νεανικά κοινά και η διασύνδεση με την έρευνα και τη γνώση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών, ενθάρρυνση νέων επενδύσεων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 1. Cause – related προγράμματα & social μάρκετινγκ

Τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί και συνδέουν τα έσοδα από την πώληση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με  κάποιο κοινωνικό σκοπό και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού γύρω από τον συγκεκριμένο σκοπό, ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με ένα κοινωνικό θέμα.

 1. Εξυπηρέτηση Πελατών

Διαδικασίες και πρακτικές που εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών, προωθούν το customer experience και την διαδικασία προσαρμογής των προϊόντων και υπηρεσιών στα νέα ζητούμενα της αγοράς.

 1. Ευεξία – Wellbeing

Προγράμματα και δράσεις που προάγουν το ευ ζην, την ολιστική προσέγγιση της υγείας, την επίτευξη ισορροπίας του ανθρώπου με τη φύση και τον εαυτό του, προγράμματα coaching για θέματα ψυχικής υγείας, wellness, διατροφής, προγράμματα αναζωογόνησης σώματος, θεραπείες και προϊόντα κοσμετικής.

Περιβάλλον

Οι συστηματοποιημένες δράσεις και πρωτοβουλίες που συνδέονται με την περιβαλλοντική διαχείριση των Οργανισμών. Η συμμόρφωση με περιβαλλοντικά πρότυπα και όρους, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι αειφόρες  μέθοδοι διαχείρισης του περιβάλλοντος και οι πρακτικές μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος. Καλές πρακτικές σε θέματα χρήσης φυσικών πόρων, μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, κυκλικής οικονομίας, προστασίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, βιώσιμης γεωργίας, βιώσιμων μεταφορών, βιοοικονομίας, βιώσιμης δόμησης, αφύπνισης και ενημέρωσης για το Περιβάλλον.

 1. Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρακτικές που αναπτύσσει ο Οργανισμός για τον περιορισμό των επιπτώσεων στην Κλιματική Αλλαγή. Δημοσιοποιεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αναφέρει τους στόχους που έχει θέσει για τη μείωση των παραγόμενων εκπομπών του.

 1. Διαχείριση Πόρων, Πρώτων Υλών και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

Ορθολογική χρήση πόρων κατά τη παραγωγική διαδικασία ή κατά την υλοποίηση δράσεων του Οργανισμού. Παρουσίαση μεθόδων/ συστημάτων διαχείρισης πόρων και δημοσιοποίηση βαθμού στον οποίο χρησιμοποιούνται φυσικοί πόροι (η χρήση και η απόρριψη νερού, ποιότητα και ασφάλεια νερού, εκπομπές αερίων, το έδαφος, κ.ά.) για τις δραστηριότητές του, δίνοντας πληροφορίες και για τυχόν ενεργειακούς ελέγχους που πραγματοποιεί. Δημοσιοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που έχει θέσει σε σχέση με την αποδοτικότητα των φυσικών πόρων και ενέργειας, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αύξηση της παραγωγικότητας των πρώτων υλών, πώς αυτοί οι στόχοι έχουν εκπληρωθεί ή θα εκπληρωθούν στο μέλλον.

 1. Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και τρόποι μείωσής τους (πρόληψη και ελαχιστοποίηση παραγόμενων αποβλήτων, τοποθέτηση κάδοι/υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίηση υλικών, κομποστοποίηση, σύστημα βιολογικού καθαρισμού, ασφαλής διάθεση αποβλήτων, κ.ά.). Παρουσίαση των «κλειστών κυκλικών» παραγωγικών / καταναλωτικών μοντέλων που επιτρέπουν τη επιτρέπουν τη χρήση των υλικών για πολύ μεγαλύτερο χρόνο με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων.

 1. Πρόληψη Σπατάλης Τροφίμων (Food Waste)

Η απώλεια και η σπατάλη των τροφίμων παρατηρείται σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, από την αγροτική παραγωγή έως την τελική κατανάλωση. Προγράμματα και ενέργειες (πρακτικές παραγωγής, συνθήκες αποθήκευσης, μεταφορά προϊόντων, τροφοδοσία, καταναλωτικές συνήθειες, κ.α.) που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και μείωσή τους.

 1. Προστασία των Οικοσυστημάτων & της Βιοποικιλότητας

Ενέργειες που αναπτύσσει ο Οργανισμός για την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων επιδράσεων στην βιοποικιλότητα σε προστατευόμενες περιοχές ή και περιοχές υψηλής αξίας σε βιοποικιλότητα εκτός προστατευόμενων περιοχών (πχ. αποκατάσταση περιοχών υψηλής αξίας σε βιοποικιλότητα, ανάπλαση φυσικού τοπίου, κ.ά.). Προστασία ενδημικών οικοσυστημάτων από ξενικά είδη ή γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, προγράμματα προστασίας και διαχείρισης χλωρίδας και πανίδας, αναβάθμιση φυσικού τοπίο, ανασύσταση υποβαθμισμένων οικοτόπων, δράσεις προσαρμογής οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή.

 1. Βιώσιμες Μεταφορές

Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων/τεχνικών για την ενεργειακά αποδοτική, περιβαλλοντικά φιλική και ασφαλή οδήγηση, καθώς και μέτρα βελτίωσης της διαχείρισης και της ενεργειακής / περιβαλλοντικής απόδοσης των μεταφορών. Υιοθέτηση εναλλακτικών καυσίμων, αναβάθμιση δημοσίων συγκοινωνιών, μετάβαση σε οχήματα μηδενικών ρύπων, πρωτοβουλίες – δράσεις – καλλιέργεια κουλτούρας αποτροπής ατυχημάτων.

 1. Βιώσιμη Δόμηση και Κτίρια

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που βελτιώνουν τη δομή και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων/κτιρίων με βιώσιμο και αειφορικό τρόπο (ανέγερση πράσινων κτιρίων, ενεργειακή αποδοτικότητα, κ.ά.). Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων, απανθρακοποίηση και εισαγωγή ΑΠΕ, αρχιτεκτονική και αισθητική ποιότητα, συνθήκες υγείας και ασφάλειας. Ενεργειακή απόδοση κτιρίων, πρακτικές ορθολογικής χρήσης πρώτων υλών και φυσικών πόρων, αφαίρεση επικίνδυνων υλικών, ανθεκτικότητα σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

 1. Ανάπτυξη ενεργειών αφύπνισης & ενημέρωσης για το Περιβάλλον

Πρωτοβουλίες και συνέργειες που αναπτύσσει ο Οργανισμός σας  για τη προστασία του Περιβάλλοντος (πχ. ενημερωτικές καμπάνιες, δράσεις εκπαίδευσης & ευαισθητοποίησης εργαζομένων, δράσεις παρέμβασης με τρίτους φορείς, κ.ά.). 

 1. Βιώσιμη Γεωργία

Ανάπτυξη γεωργικής δραστηριότητας με περιβαλλοντικούς όρους από τον Οργανισμό ή ανάπτυξη πρακτικών-προγραμμάτων βιώσιμης καλλιέργειας (πχ. βιολογική καλλιέργεια, περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων, κ.ά.). Παραγωγή ασφαλούς και υγειούς τροφής για τον άνθρωπο και τα ζώα, με παράλληλη προστασία του εδάφους, των υδατικών πόρων και της βιοποικιλότητας. Προγράμματα στήριξης αγροτικών κοινοτήτων. Δράσεις βέλτιστης χρήσης καλλιεργούμενων εκτάσεων για την επαρκή παραγωγή τροφής χωρίς την αποψίλωση των δασών.

 1. Βιοοικονομία

Ανάπτυξη καινοτόμων οικολογικά ευαίσθητων προϊόντων με βάση τη βιώσιμη, κυκλική διαχείριση των φυσικών πόρων.

 1. Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Φυσικών Καταστροφών και Προστασία της Ζωής

Προγράμματα, δράσεις, μέτρα που συμβάλλουν στην πρόληψη αποφυγή ή την μείωση της πιθανότητας του κινδύνου ή τον περιορισμό των επιπτώσεων των καταστροφών που προκαλούνται στον άνθρωπο, τις υποδομές, το περιβάλλον ή στην περιουσία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς, διαχείριση του κινδύνου, προγράμματα, δράσεις, μέτρα οργάνωσης-διαχείρισης και παροχής βοήθειας στα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Κοινωνία

Οι πρακτικές που αναπτύσσονται με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη συμβολή στην άμβλυνση ουσιωδών  κοινωνικών προβλημάτων. Πρακτικές που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, τις ίσες ευκαιρίες και την καταπολέμηση των διακρίσεων, την ανάπτυξη προγραμμάτων Υγείας & Ασφάλειας, την ένταξη νέων και μέσης ηλικίας ανέργων και ενίσχυση της απασχόλησης, την εξειδικευμένη κατάρτιση του εργατικού δυναμικού και την υποστήριξη της ισορροπίας επαγγελματικού και προσωπικού χρόνου. Πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, την προαγωγή της υγείας, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πρακτικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και την υλοποίηση δράσεων για τους μετανάστες/πρόσφυγες.

 1. Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

Ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων με στόχο την προαγωγή της ποιότητας ζωής των πολιτών/ πελατών (δράσεις για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, δράσεις ανακούφισης των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, δράσεις για φτωχούς/απόρους, ΑΜΕΑ και ανέργους, δράσεις ψηφιακής αναβάθμισης, κ.ά.). Προγράμματα ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης, παροχή ιατρικών εξετάσεων και νοσοκομειακού εξοπλισμού.

 1. Εκπαίδευση – Νέα Γενιά – Διά βίου μάθηση

Προγράμματα και δράσεις του Οργανισμού με στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων, της νέας γενιάς και του ευρύτερου κοινού (πχ. προγράμματα κατάρτισης/επιμόρφωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, προγράμματα ανταλλαγών Νέας Γενιάς, δράσεις ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των νέων κ.ά.).

 1. Ενίσχυση Απασχόλησης

Προγράμματα ένταξης νέων ανέργων, υποστήριξης ατόμων της μέσης ηλικίας που έχουν μείνει χρόνια εκτός της  αγοράς εργασίας, δράσεις  προαγωγής της απασχόλησης.

 1. Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών

Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς συμβάλλει στη Bιώσιμη Aνάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στις κύριες περιοχές όπου δραστηριοποιείται και πώς στοχεύει να τις ενισχύσει μελλοντικά.

 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Πρακτικές και πρωτοβουλίες που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ανοικτά και κλειστά συστήματα και τερματίζουν οποιαδήποτε μορφή παραβίασης τους με τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Πρακτικές και δράσεις του Οργανισμού που συμβάλλουν στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και εξαλείφουν τις διακρίσεις προάγοντας την ίση μεταχείριση φύλων και ευπαθών ομάδων. Πρωτοβουλίες, δράσεις και προγράμματα του Οργανισμού με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών και της αντιμετώπισης των κοινωνικών αναγκών τους.

 1. Προγράμματα Υγείας – Ασφάλειας 

Η εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας και η αποφυγή κινδύνων για τους απασχολούμενους στον Οργανισμό και τις οικογένειες τους (πχ. εφαρμογή προληπτικών μέτρων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης απασχολούμενων, ενημέρωση και εκπαίδευση τοπικής κοινωνίας, προληπτικοί ιατρικοί έλεγχοι των εργαζομένων και των οικογενειών τους, κ.ά.). Πολιτικές και προγράμματα υποστήριξης των εργαζομένων που προάγουν την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και την ισορροπία με τις οικογένειες τους (work-life balance). Πρακτικές facility management.

 1. Δράσεις εθελοντισμού

Ενημέρωση και αφιλοκερδής συμμετοχή εργαζομένων και πολιτών σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα με στόχο της προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

 1. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Προγράμματα με στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής απασχολησιμότητας, προαγωγής και εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού του Οργανισμού, προγράμματα υποστήριξης των οικογενειών των εργαζομένων,  Πολιτικές και προγράμματα υποστήριξης των εργαζομένων που προάγουν την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και την ισορροπία με τις οικογένειες τους (work-life balance).

Συνεργασίες

Πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύχθηκαν μέσα από τη συνεργασία Φορέων με συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Aνάπτυξη δράσεων μεταξύ Επιχειρήσεων/ Φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνίας Πολιτών/ ΜΚΟ, Ακαδημαϊκής Κοινότητας / Επιχειρήσεων, αλλά και πολυπληθών συμπράξεων που καλύπτουν εθνικές/ τοπικές ανάγκες και προωθούν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη χώρα μας.

 1. Συνεργασία Δημόσιων Φορέων – Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλίες/προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί με τη συνεργασία Φορέων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα & Οργανισμών Ιδιωτικού Συμφέροντος (π.χ. Εταιρεία – Υπουργείο ή/και Δήμος).

 1. Συνεργασία Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων – Ιδιωτικών Οργανισμών

Προγράμματα που υλοποιούνται από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και υποστηρίζονται από την Ιδιωτική Πρωτοβουλία. Πρωτοβουλίες του επιχειρηματικού κόσμου με την εφαρμογή ακαδημαϊκών καινοτομιών και έλεγχος στην πράξη των επιστημονικών ευρημάτων.

 1. Συνεργασία Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων – Ιδιωτικών Οργανισμών

Περιβαλλοντικά ή κοινωνικά προγράμματα που έχουν εξασφαλίσει τη συνεργασία των ΜΚΟ με τις Εταιρείες. Πρωτοβουλίες των ΜΚΟ που υποστηρίζονται και εφαρμόζονται από τον επιχειρηματικό κόσμο. Εταιρικά προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται με την ενεργή παρέμβαση των ΜΚΟ.

 1. Συμπράξεις Ιδιωτικών Οργανισμών

Προγράμματα ή δράσεις που υποστηρίζονται  / υλοποιούνται μέσω της ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ Επιχειρήσεων.

 1. Πολυσυμμετοχικές Συμπράξεις

Παρουσίαση προγραμμάτων/ δράσεων που υλοποιούνται με τη συνεργασία παραπάνω των δύο Οργανισμών διαφορετικής προέλευσης (π.χ. συνεργασία Επιχείρησης – Περιφέρειας – Πανεπιστημίου – ΜΚΟ).

τελευταία νέα

είπαν για εμάς

θέλω να ενημερώνομαι