Πυλώνες

Διακυβέρνηση

Οι πρακτικές και πρωτοβουλίες που αφορούν στο σύστημα διακυβέρνησης ενός Οργανισμού. Πρακτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς (Corruption), την προώθηση της  διαφάνειας (Transparency) και της λογοδοσίας (Accountability). Ανάπτυξη Πλαισίου Αρχών και Λειτουργίας που ανταποκρίνεται στις διαστάσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ανάλυση ευκαιριών, κινδύνων και ποιοτικών/ποσοτικών στόχων για τις κυριότερες δραστηριότητες του Οργανισμού, συστηματοποιημένες πρακτικές ανάπτυξης διαλόγου (Stakeholder Dialogue) με το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών του (Stakeholders & Shareholders), κανόνες και διαδικασίες για την εφαρμογή στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και σύνδεσή της με τα ουσιώδη θέματα του Οργανισμού. 

Αγορά

Οι πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύσσονται και προωθούν το υπεύθυνο marketing, την υπεύθυνη κατανάλωση και τη δημιουργία πράσινων ή υπεύθυνων προϊόντων. Ανάπτυξη προγραμμάτων cause – related και social marketing, δημόσιων παρεμβάσεων αλλά και πρακτικών που προωθούν την υπευθυνότητα στο δίκτυο υπεύθυνων προμηθειών (Responsible Procurement) και βιώσιμου δικτύου διανομής (Responsible Supply Chain), αλλά και τη γενικότερη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εξυπηρέτηση του καταναλωτή/ πολίτη. 

Περιβάλλον

Οι συστηματοποιημένες δράσεις και πρωτοβουλίες που συνδέονται με την περιβαλλοντική διαχείριση των Οργανισμών. Η συμμόρφωση με περιβαλλοντικά πρότυπα και όρους, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι αειφόρες μέθοδοι διαχείρισης του περιβάλλοντος και οι πρακτικές μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος. Καλές πρακτικές σε θέματα χρήσης φυσικών πόρων, μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, προστασίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, βιώσιμης γεωργίας, βιώσιμων μεταφορών και βιώσιμης κινητικότητας, βιώσιμης αστικής δόμησης και πολεοδομικού σχεδιασμού, αφύπνισης και ενημέρωσης για το Περιβάλλον. 

Κοινωνία

Οι πρακτικές που αναπτύσσονται με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της συμβολής στην άμβλυνση ουσιωδών  κοινωνικών προβλημάτων. Πρακτικές που αφορούν την βελτίωση της ποιότητας της ζωής, τις ίσες ευκαιρίες και την καταπολέμηση των διακρίσεων, την ανάπτυξη προγραμμάτων Υγείας & Ασφάλειας, την ένταξη νέων και μέσης ηλικίας ανέργων και ενίσχυση της απασχολησιμότητας, την εξειδικευμένη κατάρτιση του εργατικού δυναμικού και την υποστήριξη της ισορροπίας επαγγελματικού και προσωπικού χρόνου. Πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, την προαγωγή της υγείας, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πρακτικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών (τουριστική & πολιτιστική ανάπτυξη, συμβολαιακή γεωργία κλπ) και την υλοποίηση δράσεων για τους μετανάστες. 

Συνεργασίες

Πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύχθηκαν μέσα από τη συνεργασία Φορέων με συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δράσεων μεταξύ Επιχειρήσεων/ Φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνίας Πολιτών/ ΜΚΟ που καλύπτουν εθνικές/ τοπικές ανάγκες και προωθούν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη χώρα μας. Ο πυλώνας αυτός δεν χαρακτηρίζεται από υποκατηγορίες όπως διαπιστώνεται στους υπόλοιπους.

τελευταία νέα

είπαν για εμάς

θέλω να ενημερώνομαι