Θεματικοί Πυλώνες

Η συμμετοχή σας στο Θεσμό Bravo γίνεται με βάση τις πρωτοβουλίες που έχετε αναπτύξει στους 5 Θεματικούς Πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΓΟΡΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω ή κατεβάστε το pdf και αποφασίστε με ποια θεματική θα συνδέσετε τις πρωτοβουλίες σας για να συμμετέχετε στο διάλογο και να αναδειχθείτε.

Διακυβέρνηση

 1. Πλαίσιο Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το πλαίσιο διακυβέρνησης που αποτυπώνει τη δέσμευση και την ηθική του Οργανισμού σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του με τρόπο που να προωθούνται οι στόχοι του με υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία και στο σύνολο των κοινών με τα οποία συναλλάσσεται. Ανάπτυξη Πλαισίου Αρχών και Λειτουργίας που ανταποκρίνεται στις διαστάσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ανάλυση ευκαιριών, κινδύνων και ποιοτικών/ ποσοτικών στόχων για τις κυριότερες δραστηριότητές του.

 1. Υπεύθυνη Λειτουργία

Πρακτικές και διαδικασίες χρηστής αποτελεσματικής διοίκησης, σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές και τη διαφάνεια σε όλα τα θέματα που άπτονται της λειτουργίας του, απορρίπτοντας και καταπολεμώντας τη διαφθορά και τη σύγκρουση συμφερόντων σε όλες τις εκφάνσεις τους. Δραστηριοποίηση για την ανάπτυξη υγιούς άμιλλας προς όφελος των πολιτών. Εσωτερικός έλεγχος.

 1. Διάλογος (επικοινωνία) με τα Ενδιαφερόμενα Κοινά

Οι συστηματοποιημένες πρακτικές ανάπτυξης επικοινωνίας και διαλόγου (Stakeholder Dialogue) που αναπτύσσει ένας Οργανισμός προς το σύνολο των ενδιαφερομένων κοινών του, με στόχο την αφύπνιση και τη συμμετοχή. Παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες και υποδομές. Δημοσιοποίηση σε τακτά χρονικά διαστήματα και των αποτελεσμάτων του διαλόγου και πώς αυτά ενσωματώνονται στην προσέγγιση και τον προσανατολισμό των στόχων και των δράσεων του Οργανισμού για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κοινωνική Υπευθυνότητα.

 1. Απολογισμός Δράσεων – Κοινωνικός Αντίκτυπος

Παρουσίαση της επίδοσης από τη λειτουργία του Οργανισμού και των αποτελεσμάτων των δράσεών του σύμφωνα με θεμελιώδη και αναγνωρισμένα πρότυπα και πλαίσια αναφοράς για την προώθηση της διαφάνειας και της αυτοδέσμευσής του. Μέτρηση & καταγραφή με συστηματοποιημένο τρόπο (σύστημα δεικτών) του κοινωνικού αντικτύπου του Οργανισμού.

 1. Δημόσιες Παρεμβάσεις

Οι δημόσιες παρεμβάσεις & οι τεκμηριωμένες τοποθετήσεις στις οποίες έχει προβεί ο Οργανισμός για την προώθηση δημόσιων πολιτικών σε θέματα που αφορούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κοινωνική Υπευθυνότητα.

Αγορά

 1. Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές που προωθούν την αναζήτηση και την αξιοποίηση σύγχρονων και καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Πρόσβαση σε επενδύσεις από εθνικά & διεθνή χρηματοδοτικά μέσα. Ενθάρρυνση συνεργασιών με τον Ιδιωτικό Τομέα. Εναλλακτικές πρακτικές χρηματοδότησης, όπως crowd-funding / crowd-sourcing. 

 1. Προώθηση της Καινοτομίας

Ανάπτυξη προγραμμάτων, προϊόντων και πρακτικών που καλύπτουν νέες ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς, διέπονται από τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας και που παράγουν σύγχρονα, καινοτόμα και αποδοτικά αποτελέσματα.

 1. Υπεύθυνη Κατανάλωση

Προγράμματα δράσεις που συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας υπεύθυνης συμπεριφοράς που να λαμβάνει υπόψη της το αποθεματικό των φυσικών πόρων για την αειφορία των μελλοντικών γενεών, μέσα από την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του καταναλωτή/ πολίτη και τη δημιουργία συνείδησης για επιλογή προϊόντων με ετικέτες υπεύθυνου και φιλικού προς το περιβάλλον αγαθού. 

 1. Ενίσχυση Απασχόλησης

Ανάπτυξη πρακτικών και πολιτικών που να παρέχουν και να στηρίζουν τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Οργανισμού.

 1. Διαχείριση και Ενεργοποίηση Εθελοντών

Οι πρακτικές που στοχεύουν στην αξιοποίηση/διαχείριση των εθελοντών του Οργανισμού με σκοπό την υπεύθυνη κινητοποίησή τους, την ενεργοποίησή τους και την επιτυχή περάτωση των δράσεων, πρωτοβουλιών και προγραμμάτων του.

Περιβάλλον

 1. Προστασία των Οικοσυστημάτων & της Βιοποικιλότητας

Ενέργειες που αναπτύσσει ο Οργανισμός για την προστασία και την αποκατάσταση των χερσαίων ή θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων επιδράσεων στην βιοποικιλότητα σε προστατευόμενες περιοχές ή και περιοχές υψηλής αξίας σε βιοποικιλότητα εκτός προστατευόμενων περιοχών (πχ. αποκατάσταση περιοχών υψηλής αξίας σε βιοποικιλότητα, ανάπλαση φυσικού τοπίου, κ.ά.).

 1. Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής

Προγράμματα που αναπτύσσει ο Οργανισμός για την προώθηση εναλλακτικών λύσεων που στηρίζονται σε βιωσιμότερες «πράσινες» τεχνολογίες και καθαρή ενέργεια. Παρουσίαση πρακτικών & προτάσεων για τον περιορισμό των επιπτώσεων στην Κλιματική Αλλαγή. 

 1. Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

Πρωτοβουλίες και συνέργειες που αναπτύσσει ο Οργανισμός σας  για την ενημέρωση & αφύπνιση των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος (πχ. ενημερωτικές καμπάνιες, δράσεις εκπαίδευσης & ευαισθητοποίησης, δράσεις παρέμβασης με τρίτους φορείς, κ.ά.).

 1. Βιώσιμη Γεωργία & Τρόφιμα

Καθοδήγηση σε ενέργειες που απαιτούνται για τον μετασχηματισμό και τον επαναπροσανατολισμό των γεωργικών συστημάτων για την αποτελεσματική υποστήριξη της ανάπτυξης και την εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα. Προώθηση μοντέλων σε τοπικό επίπεδο βιώσιμης γεωργίας και ανάπτυξης προγραμμάτων γεωργικής δραστηριότητας με περιβαλλοντικούς όρους. Μέθοδοι βιώσιμης καλλιέργειας (πχ. βιολογική καλλιέργεια, περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων, βιώσιμη αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας, προσαρμογή και ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, κ.ά.).

 1. Βιώσιμες Μεταφορές και Βιώσιμη Κινητικότητα

Προώθηση του περιβαλλοντικά φιλικού τρόπου μετακίνησης (πχ. πρακτικές χρήσης «πράσινων» ηλιακών λεωφορείων, χρήση ποδηλάτων κ.ά.). Προτάσεις για αναπτυξιακές δράσεις για τα μεταφορικά δίκτυα και μέτρα διαχείρισης της κινητικότητας με ενεργειακά αποδοτικό τρόπο.

 1. Αντιμετώπιση Εκτάκτων Καταστάσεων εξαιτίας Φυσικών Καταστροφών

Υποστήριξη δράσεων που βοηθούν στην αντιμετώπιση των πλημμυρών, της φωτιάς και άλλων φυσικών καταστροφών. Προγράμματα παρέμβασης & αφύπνισης.

 1. Απόβλητα & Κυκλική Οικονομία

Ενέργειες, δράσεις και πολιτικές που προωθούν την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων με το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στο φυσικό περιβάλλον.

 1. Αστικό Περιβάλλον

Ενέργειες και δράσεις παρέμβασης που προωθούν την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος με σεβασμό στις κοινωνικές ανάγκες και τα δικαιώματα των πολιτών, με στόχο στην αειφορία και την ισόρροπη ανάπτυξη (π.χ. δράσεις χωροταξίας, φιλοζωικά προγράμματα, κ.ά.)

Κοινωνία

 1. Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

Ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων με στόχο την προαγωγή της ποιότητας ζωής των πολιτών (δράσεις ανακούφισης των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, δράσεις ψηφιακής αναβάθμισης, κ.ά.).

 1. Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών

Ενέργειες και δράσεις συμβολής στη Bιώσιμη Aνάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και ενίσχυσή τους σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

 1. Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής

Ανάπτυξη πρακτικών και δράσεων του Οργανισμού που συμβάλλουν στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την ανταπόκριση στις κοινωνικές ανάγκες, οι οποίες θα εξαλείφουν τις διακρίσεις και θα προάγουν την ίση μεταχείριση φύλων και ευπαθών ομάδων (εξάλειψη των διακρίσεων και του ρατσισμού, προαγωγή των ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης, ισότητα των δύο φύλων – προστασία / ενδυνάμωση γυναικών, δράσεις ομαλής ένταξης στην κοινωνία, δράσεις για φτωχούς/απόρους, ΑΜΕΑ και ανέργους, καθώς και για οικογένειες με προβλήματα (μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας, παιδιά με ειδικές ανάγκες, διαπροσωπικές σχέσεις, κλπ.).

 1. Αντιμετώπιση Ανθρωπιστικών Κρίσεων

Πρωτοβουλίες, δράσεις και προγράμματα του Οργανισμού με στόχο την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (π.χ. πρωτοβουλίες για ανθρωπιστική βοήθεια, συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, δημιουργία υποδομών, κ.α.).

 1. Υγεία & Ασφάλεια

Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών σχετικά με την υγεία, την υγιεινή, την ασφάλεια, τη διατροφή, την ασφάλεια στην εργασία, κ.ά., προτάσεις εφαρμογής προληπτικών μέτρων, ενημέρωση και εκπαίδευση τοπικής κοινωνίας, προληπτικοί ιατρικοί έλεγχοι, κ.ά.). Πρωτοβουλίες για την υγειονομική περίθαλψη και ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

 1. Πολιτισμός/Πολιτιστική Κληρονομιά

Ενέργειες και δράσεις  που αξιοποιούν τον πολιτισμό για την κατάκτηση των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Προώθηση της διατήρησης της τέχνης και του πολιτισμού, υποστήριξη στην ανάπτυξη διαφόρων αποθεμάτων γνώσης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, προώθηση της διαπολιτισμικής και πολύγλωσσης μάθησης μέσω ταξιδιών και του τουρισμού.

 

 1. Ενημέρωση & Εκπαίδευση

Προγράμματα και δράσεις του Οργανισμού με στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση των πολιτών και της νέας γενιάς. Προγράμματα πρόσβασης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και επιμόρφωσης, προώθηση εργαλείων επικοινωνίας νέας γενιάς και λύσεις ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για όλες τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των πολιτών. Μαζική προώθηση της γνώσης και της ενημέρωσης, προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας και της ποικιλομορφίας, προγράμματα ανταλλαγών Νέας Γενιάς, δράσεις ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης, κ.ά.

 1. Ενίσχυση Απασχόλησης

Προγράμματα προαγωγής της απασχόλησης, ένταξης ανέργων, υποστήριξης ατόμων της μέσης ηλικίας που έχουν μείνει χρόνια εκτός της αγοράς εργασίας. Εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης με στόχο την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.

 1. Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Πρωτοβουλίες ίδρυσης κοινωνικών επιχειρήσεων και συμβολή στην τοπική οικονομία, Υποστήριξη δημιουργίας επιχειρηματικών ευκαιριών, ανάπτυξη και προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων & δραστηριοτήτων προβολής, προγράμματα αφύπνισης, υποστήριξη στη δημιουργία υποδομών, κ.ά.

Συνεργασίες

 1. Συνεργασία με άλλους Φορείς

Πρωτοβουλίες και δράσεις που προωθούν την ανάπτυξη πολυσυμμετοχικών συνεργασιών και συμπράξεων για την ανταπόκριση σε κοινωνικά ή περιβαλλοντικά θέματα (βελτίωση ποιότητας ζωής, ανθρώπινα δικαιώματα, προαγωγή υγείας, προστασία περιβάλλοντος, κ.α..)

Δράσεις που αναπτύχθηκαν μέσα από τη συνεργασία των Οργανισμών με συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, Δράσεις μεταξύ Επιχειρήσεων/ Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνίας Πολιτών/ ΜΚΟ, Δράσεις Κοινωνίας Πολιτών/ Ακαδημαϊκής Κοινότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολυσυμμετοχικές συμπράξεις που στοχεύουν στην κάλυψη εθνικών/ τοπικών αναγκών.

τελευταία νέα

είπαν για εμάς

θέλω να ενημερώνομαι