Αναδείξτε τις πρωτοβουλίες σας που υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα της επιχείρησής σας.

Καταθέστε έως τις 20 Μαρτίου 2021 τις πρωτοβουλίες σας στους πυλώνες Διακυβέρνηση, Αγορά, Περιβάλλον, Κοινωνία, Συνεργασίες, Δράσεις κατά της COVID-19.

Περισσότερα