Κριτήρια Αξιολόγησης

Η κάθε συμμετέχουσα πρωτοβουλία/δράση αξιολογείται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Εάν και σε ποιο βαθμό η συγκεκριμένη πρωτοβουλία – πρόγραμμα που περιγράφεται καλύπτει μια αναγνωρισμένη κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική κτλ ανάγκη είτε το βασικό στόχο για τον οποίο  υλοποιείται.

Εάν και σε ποιο βαθμό η πρωτοβουλία αναφέρει πως για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση/διεξαγωγή της, είτε εμπλέκει κάποιον αριθμό εργαζομένων ή όλους τους εργαζομένους/ εθελοντές του Οργανισμού, είτε ενθαρρύνει τον εθελοντισμό των εργαζομένων, είτε εμπλέκει με κάποιο τρόπο «συμμετόχους» του Οργανισμού ευρύτερα, με την έννοια των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών του.

Εάν η συγκεκριμένη πρωτοβουλία – δράση υλοποιείται – εφαρμόζεται για πρώτη φορά – μία φορά και μόνο, ή αποτελεί ένα πρόγραμμα – δράση που έχει ξεκινήσει στο παρελθόν και αναμένεται να έχει διάρκεια και στο μέλλον, είτε να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο μέλλον, συνεπώς να έχει διάρκεια και συνέπεια στην εφαρμογή του.

Κατά πόσο η συγκεκριμένη δράση σχετίζεται με την ευρύτερη επιχειρηματική λειτουργία μιας επιχείρησης (core business, κύριο προϊόν, υπηρεσία) και κυρίως με την επίδρασή της στο ευρύτερο περιβάλλον και στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται.

Εάν και σε ποιο βαθμό η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει αποτέλεσμα και επίδραση στο κοινό στο οποίο απευθύνεται π.χ. σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στην οποία αναλαμβάνει δράση ή επιδρά η πρακτική καθώς και στο κοινωνικό σύνολο το οποίο επηρεάζει. Παράλληλα, αν και σε ποιον βαθμό ανταποκρίνεται επαρκώς σε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα ή θέμα το οποίο επιθυμεί να υλοποιήσει/πραγματοποιήσει/καλύψει.

Η επίδραση και το αποτέλεσμα μιας πρωτοβουλίας  θα πρέπει να αξιολογούνται με γνώμονα το μέγεθος και τις δυνατότητες μιας επιχείρησης (capacities & resources).

Εάν και σε ποιο βαθμό μια δράση περιλαμβάνει στοιχεία καινοτομίας και πρωτοτυπίας τα οποία την κάνουν να ξεχωρίζει από άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Κατά πόσο ολοκληρωμένη και συγκροτημένη είναι ένα πρόγραμμα από τον τρόπο που αυτό έχει σχεδιαστεί, καθώς και την όλη διαδικασία με την οποία  εφαρμόζεται/υλοποιείται και παρακολουθούνται/αξιολογούνται τα αποτελέσματα του.

Εάν και σε ποιο βαθμό μια πρωτοβουλία – δράση μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση καθώς και να εμπνεύσει άλλους οργανισμούς, επιχειρήσεις ή ακόμα και τα ενδιαφερόμενα κοινά στα οποία απευθύνεται η πρακτική με αποτέλεσμα να δημιουργήσει νέες τάσεις  και νέες δράσεις που μπορούν να προκύψουν από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Οι Επιχειρήσεις αξιολογούνται με βάση το σύνολο των 9 κριτήριων, ενώ οι ΟΤΑ και οι ΜΚΟ αξιολογούνται με βάση 7 κριτήρια (εξαιρούνται βάσει μεθοδολογίας τα κριτήρια 4 & 6)

Δείτε αναλυτικά τις Μεθοδολογίες

Τι κάνουμε

Καταγράφουμε την ατζέντα της Βιώσιμης Ανάπτυξης
Συνεργαζόμαστε με ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Αναπτύσσουμε έναν ευρύ διάλογο με έναν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων
Συμβάλλουμε στην εξέλιξη των πρωτοβουλιών & των προγραμμάτων
Αναδεικνύουμε τις καλύτερες πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
Καλλιεργούμε κουλτούρα Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας
Bravo Sustainability dialogue & awards

τελευταία νέα

Read More

είπαν για εμάς

Read More

θέλω να ενημερώνομαι