ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

Στο Bravo Sustainability Dialogue & Awards μπορούν να συμμετάσχουν

ΦΟΡΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΙΤΩΝ.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ

Οι Οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν στον Θεσμό Bravo αναπτύσοντας την προσέγγισή τους στους 5 Θεματικούς Πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

1. Bravo Governance – ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Οι πρακτικές και πρωτοβουλίες που αφορούν στο σύστημα διακυβέρνησης ενός Οργανισμού. Πρακτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς (Corruption), την προώθηση της διαφάνειας (Transparency) και της λογοδοσίας (Accountability). Ανάπτυξη Πλαισίου Αρχών και Λειτουργίας που ανταποκρίνεται στις διαστάσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ανάλυση ευκαιριών, κινδύνων και ποιοτικών/ποσοτικών στόχων για τις κυριότερες δραστηριότητες του Οργανισμού, συστηματοποιημένες πρακτικές ανάπτυξης διαλόγου (Stakeholder Dialogue) με το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών του (Stakeholders & Shareholders), κανόνες και διαδικασίες για την εφαρμογή στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και σύνδεσή της με τα ουσιαστικά θέματα του Οργανισμού, αποτύπωση της αλυσίδας αξίας του Οργανισμού & αντιμετώπιση των κοινωνικών/περιβαλλοντικών θεμάτων που προκύπτουν από όλα τα στάδια αυτής.

 

2. Bravo Market – ΑΓΟΡΑ

Οι πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύσσονται και προωθούν την υπεύθυνη κατανάλωση, τη δημιουργία πράσινων ή υπεύθυνων προϊόντων και το υπεύθυνο marketing. Ανάπτυξη προγραμμάτων cause – related και social marketing. Πρακτικές που προωθούν την υπευθυνότητα στο δίκτυο προμηθειών (Responsible Procurement) και την ανάπτυξη βιώσιμου δικτύου διανομής (Responsible Supply Chain).

 

3. Bravo Environment – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι συστηματοποιημένες δράσεις και πρωτοβουλίες που συνδέονται με την περιβαλλοντική διαχείριση των Οργανισμών. Η συμμόρφωση με περιβαλλοντικά πρότυπα και όρους, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι αειφόρες μέθοδοι διαχείρισης του περιβάλλοντος και οι πρακτικές μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος. Καλές πρακτικές σε θέματα χρήσης φυσικών πόρων, μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, κυκλικής οικονομίας, προστασίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, βιώσιμης γεωργίας, βιώσιμων μεταφορών, βιοοικονομίας, βιώσιμης δόμησης, αφύπνισης και ενημέρωσης για το Περιβάλλον.

 

4. Bravo Society – ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι πρακτικές που αναπτύσσονται με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη συμβολή στην άμβλυνση ουσιωδών κοινωνικών προβλημάτων. Πρακτικές που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, τις ίσες ευκαιρίες και την καταπολέμηση των διακρίσεων, την ανάπτυξη προγραμμάτων Υγείας & Ασφάλειας, την ένταξη νέων και μέσης ηλικίας, την ενίσχυση της απασχόλησης, την εξειδικευμένη κατάρτιση του εργατικού δυναμικού και την υποστήριξη της ισορροπίας επαγγελματικού και προσωπικού χρόνου. Πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, την προαγωγή της υγείας, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πρακτικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και την υλοποίηση δράσεων για τους μετανάστες/πρόσφυγες.

 

5. Bravo in Action – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύχθηκαν μέσα από τη συνεργασία Φορέων με συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Aνάπτυξη δράσεων μεταξύ Επιχειρήσεων/ Φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνίας Πολιτών/ ΜΚΟ, Ακαδημαϊκής Κοινότητας / Επιχειρήσεων, αλλά και πολυπληθών συμπράξεων που καλύπτουν εθνικές/ τοπικές ανάγκες και προωθούν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη χώρα μας.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα τις υποθεματικές των 5 θεματικών Πυλώνων ΕΔΩ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Η υποβολή συμμετοχών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά: https://dialog.sustainablegreece2020.com/register 

• Κάθε Οργανισμός έχει τη δυνατότητα να καταθέσει όσες πρωτοβουλίες επιθυμεί ανά Θεματικό Πυλώνα.

• Οι πρωτοβουλίες πρέπει να έχουν υλοποιηθεί την περίοδο των τελευταίων 3 ετών.

• Ένας Οργανισμός για τη συμμετοχή του στο Bravo Sustainability Dialogue & Awards θα πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του τον αριθμό των μόνιμων εργαζομένων που απασχολούσε έως τις 31/12/2023 καθώς και τον τζίρο του που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα κατά το έτος 2023.

 

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες Οργανισμοί φέρουν την αποκλειστική ευθύνη όλων των στοιχείων που δηλώνονται στο πλαίσιο του θεσμού Bravo και ο θεσμός δε φέρει ευθύνη για την ορθότητά τους. Σε περίπτωση που δεν δηλώνονται και τα δύο στοιχεία, ο Θεσμός δύναται να χρησιμοποιεί με ευθύνη της εταιρείας μόνο το ένα από αυτά.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής

• Για τις Επιχειρήσεις & τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέρχεται στα 400 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά πρωτοβουλία.

• Για τους Οργανισμούς της Κοινωνίας Πολιτών ανέρχεται στα 150 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά πρωτοβουλία.

• Για τους Θεσμικούς / Επιχειρηματικούς Φορείς & τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Η συμμετοχή σας θεωρείται έγκυρη και εντάσσεται στον εθνικό διάλογο του Θεσμού Bravo, εφόσον έχει καταβληθεί το κόστος υποψηφιότητάς σας στον παρακάτω λογαριασμό της ALPHA BANK.

Αριθμός Λογαριασμού: 1450 0232 0006 054

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: QUALITY NET WORK

ΙΒΑΝ: GR77 0140 1450 1450 0232 0006 054

SWIFT/BIC CODE: CRBAGRAA

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ & STAKEHOLDERS ENGAGEMENT

Με τη συμμετοχή ενός Οργανισμού στο Bravo Sustainability Dialogue & Awards αποδέχεται ότι οι πρωτοβουλίες του θα συμμετέχουν στον εθνικό διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η διαδικασία διάλογου αναπτύσσεται μέσω διαφορετικών επιπέδων με

• τη συμμετοχή του ευρύτερου κοινού στη διαδικασία αξιολόγησης και κατάθεσης των απόψεων τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ,

• την ανάπτυξη focus groups διαλόγου και αξιολόγησης των πρωτοβουλιών από Ακαδημαϊκούς και Business experts, οι οποίοι καταγράφουν τις προτάσεις τους για τη βελτίωση και εξέλιξη των πρωτοβουλιών,

• την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του Stakeholders Engagement των εσωτερικών & εξωτερικών κοινών του κάθε Οργανισμού, όπως αυτό προκύπτει από την πρόσκληση τους στη διαδικασία του Θεσμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δεδομένου ότι όλοι οι συμμετέχοντες στο Bravo Sustainability Dialogue & Awards αναγνωρίζουν ότι συμμετέχουν με τις πρωτοβουλίες τους σε έναν καινοτόμο θεσμό, που εκτός από την ανάδειξη των πρωτοβουλιών, σημαντικό ρόλο παίζει ο διάλογος και η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη του κάθε Οργανισμού (εργαζόμενοι, συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές, τοπική κοινωνία), καθώς και η καταγραφή των απόψεων του ευρύτερου κοινού για τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η επιχείρηση, στην αξιολόγηση εμπλέκονται με διαφορετικό ποσοστό συμμετοχής δυο ομάδες.

Έτσι η διαδικασία αξιολόγησης αναπτύσσεται με τη συμμετοχή δύο ομάδων, όπου η κάθε μία έχει το δικό της ποσοστό συμμετοχής στην αξιολόγηση των πρωτοβουλιών

Ομάδες Αξιολόγησης Ποσοστό Συμμετοχής στην αξιολόγηση
Επιτροπές Αξιολόγησης 80%
General Public 20%

Πιο συγκεκριμένα

• Επιτροπές Αξιολόγησης – Stakeholders’ Committees, αφορά τις επιτροπές Διαλόγου & Αξιολόγησης που συμμετέχουν στη διαδικασία του Stakeholders Dialogue, αξιολογώντας και σχολιάζοντας τις πρωτοβουλίες σας (συμμετοχή 80% στο τελικό αποτέλεσμα). Την ομάδα αυτή αποτελούν εκπρόσωποι Θεσμικών, Επιχειρηματικών, Ακαδημαϊκών και Κοινωνικών Φορέων που εξετάζουν διεξοδικά τις παρουσιάσεις των πρωτοβουλιών.

•  Ψηφοφορία Κοινού – General Public – αφορά το Ευρύ Κοινό, τους Ενεργούς Πολίτες, που συμμετέχουν στη διαδικασία του Stakeholders Dialogue και καλούνται να δώσουν τη δική τους αξιολόγηση για τις πρωτοβουλίες, που σημειωτέων ακολουθεί τα ίδια κριτήρια όπως αυτά των επιτροπών διαλόγου & αξιολόγησης (συμμετοχή 20% στο τελικό αποτέλεσμα).

Η κατηγορία του General Public αποτελείται από δύο υποομάδες:

• Το κοινό της αλυσίδας αξίας του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, αφορά την ανταπόκριση στο κάλεσμα των κοινών της (εργαζόμενοι, συνεργάτες, πελάτες, τοπικοί κοινωνία), που τους καλείτε να συμμετέχουν στη διαδικασία διαλόγου & ψηφοφορίας και

• Το ευρύ Κοινό, που αφορά τους Ενεργούς Πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο ανοικτό κάλεσμα από την καμπάνια που κάνουμε ως Οργανισμός στα social media και στο In action Network, το Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών & Ενεργών Πολιτών του QualityNet Foundation το οποίο αριθμεί 150 Θεσμικούς Φορείς, 280 Επιχειρήσεις, 345 Οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών, 250 Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 4.500 Σχολικές Μονάδες και 63.000 Ενεργούς Πολίτες.

ΚΡΙΤΙΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα κριτήρια αξιολόγησης καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές, με διαφορετικές βαρύτητες συμμετοχής στο τελικό αποτέλεσμα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1 Κάλυψη ανάγκης 15%
2 Εμπλοκή συμμετόχων ή/και εταιρικός εθελοντισμός (stakeholder engagement) 5%
3 Διάρκεια & συνέχεια πρακτικής 10%
4 Συνάφεια της πρακτικής με την επίδραση του Οργανισμού στην κοινωνία και στο περιβάλλον 15%
5 Επίδραση στο “κοινό” στο οποίο απευθύνεται η πρακτική (impact) 15%
6 Σχέση μεγέθους εταιρίας με την επίδραση της πρακτικής 10%
7 Πρωτοτυπία και Καινοτομία 10%
8 Τρόπος σχεδιασμού και υλοποίηση πρακτικής 15%
9 Δυνατότητα αναπαραγωγής της πρακτικής 5%

Το κάθε κριτήριο βαθμολογείται με μια κλίμακα από το 0 έως το 4 η οποία αντιστοιχεί στην παρακάτω περιγραφή σύμφωνα με τον βαθμό κάλυψης/εφαρμογής του κάθε κριτηρίου:

 

0= μη ανταπόκριση στο κριτήριο, 1= μερική ανταπόκριση, 2= καλή ανταπόκριση, 3= πολύ καλή ανταπόκριση, 4= εξαιρετική ανταπόκριση.

 

Να υπογραμμιστεί πως σε περίπτωση που ο αξιολογητής αφήσει κενό κάποιο κριτήριο στη φόρμα αξιολόγησης,λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη βαθμολογία, δηλαδή το μηδέν (0)

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

• Προκειμένου να δοθεί ένα Βραβείο για κάθε υποθεματική θεματικού πυλώνα θα πρέπει να έχουν κατατεθεί τουλάχιστον 3 πρακτικές και από άλλους Οργανισμούς στην ίδια υποθεματική.

 

Συγκεκριμένα για να δοθεί ένα Βραβείο για την κάθε υποθεματική ανά Πυλώνα, θα ισχύει ο παρακάτω κανόνας:

· 1 έως 2 υποψήφιες πρακτικές – κανένα Βραβείο

·  3 έως 5 υποψήφιες πρακτικές – μπορεί να δοθεί 1 Βραβείο

·  6 έως 8 υποψήφιες πρακτικές – μπορούν να δοθούν 2 Βραβεία

· Από 9 πρακτικές και πάνω – μπορούν να δοθούν 3 Βραβεία

 

• Η πρακτική θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% του μέγιστου θεωρητικού βαθμού.

• Η αντίστοιχη διαβάθμιση μεγέθους εταιριών (για τις επιχειρήσεις π.χ. Μεγάλες, μεσαίες, μικρομεσαίες και μικρές) λαμβάνεται υπόψη για το Βραβείο που θα δίνεται στη θεματική κατηγορία.

• Σε περίπτωση ισοβαθμίας του τελικού αποτελέσματος της αξιολόγησης, οι εταιρίες θα μοιράζονται το αντίστοιχο Βραβείο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Α. Θεματικές Διακρίσεις

Οι Πρωτοβουλίες αναδεικνύονται μέσα από τις παρακάτω κατηγορίες διακρίσεων

                                          

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Πυλώνας Υποθεματικές – Κατηγορίες Διακρίσεων
Διακυβέρνηση 1.       Strategy & Governance
2.      Reporting & Transparency
3.      Stakeholders Engagement
4.      ESG Pioneer
Αγορά 5.      Product Innovation
6.      Sustainable Brands
7.      Startuppers & Sustainability
Περιβάλλον 8.      Net Zero Leadership
9.      Climate Chance
10.   Environmental Footprint
11.   Circular Economy – Κυκλική Οικονομία
12.   Biodiversity
Κοινωνία 13.   Quality of Life  – Ποιότητα Ζωής
14.   Communication for Good
15.   Diversity & Inclusion
16.   CSR Actions & SDGs
Συνεργασίες 17.   Partnerships  – Συνεργασίες

 

       B. Διακρίσεις Ολιστικής Επιχειρηματικής Προσέγγισης

Μια διάκριση Μικρομεσαίας Επιχείρησης για την ολιστική της προσέγγιση σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης (Συμμετοχή και στους 5 Θεματικούς Πυλώνες). Μια διάκριση Μεγάλης Επιχείρησης για την ολιστική της προσέγγιση σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης (Συμμετοχή και στους 5 Θεματικούς Πυλώνες).

Γ. Διακρίσεις Ενεργοποίησης Κοινού

Δίνονται διακρίσεις σε Εταιρίες που συνέδραμαν μέσω των πρωτοβουλιών τους στην ενεργοποίηση χιλιάδων ενεργών πολιτών. Η ενεργή συμμετοχή και η κινητοποίηση πολλαπλών κοινών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους του Θεσμού.

Δ. Διακρίσεις ανά Επιχειρηματικό Κλάδο

Βιομηχανία Real Estate Πληροφορική
Ενέργεια Συσκευασίες Φαρμακευτικές
Τηλεπικοινωνίες Τράπεζες Υπηρεσίες Υγείας
Τρόφιμα και Ποτά Ασφαλιστικές Τουρισμός– Ξενοδοχεία
Logistics Κατασκευές
Retail Υποδομές
Καταναλωτικά Τεχνολογία

 Ε. 2 Διακρίσεις Ολιστικής Προσέγγισης σε Δήμους  & Περιφέρειες 

 ΣΤ. 2 Διακρίσεις σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς για τη μακροχρόνια συνεισφορά τους σε ένα σκοπό

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του QualityNet εποπτεύει το θεσμό ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητά του και έχει την ευθύνη της τελικής σύστασης των διαφόρων επιτροπών αξιολόγησης.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Θεσμού έχει την ευθύνη της γενικότερης μεθοδολογίας του Θεσμού (κατηγορίες διακρίσεων, κριτήρια, διαδικασία διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, κ.α.). Η Επιτροπή αποτελείται από καταξιωμένους εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους εταιριών, επιχειρηματικών, θεσμικών φορέων καθώς και οργανισμών της κοινωνίας πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης με κατάρτιση, τεχνογνωσία και εμπειρία στα εργαλεία ανάπτυξης και υιοθέτησης πολιτικών, στρατηγικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και προγραμμάτων Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-6898593, [email protected]

 

Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου δε συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε κανένα στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών/δράσεων που έχουν υποβληθεί διασφαλίζοντας τον αδιάβλητο χαρακτήρα της όλης διαδικασίας του Θεσμού. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής συμμετέχουν εθελοντικά και αφιλοκερδώς στην όλη διαδικασία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πληροφορίες: [email protected] | 210 689 8593

Θέλω να Ενημερώνομαι

Θέλω να ενημερώνομαι